LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat ved Senter for omsorgsforskning (vest)

Søknadsfrist: 19.08.2024

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap delansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i den tverrfakultære ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG).

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV), er et tverrfaglig forskningssenter ved Høgskulen på Vestlandet. SOFV forsker komparativt på velferdstjenester, med hovedfokus på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningen vår er praksisnær, med hovedvekt på samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskningstradisjoner. 

Stipendiat innen kvalitativ helse- og omsorgstjenesteforskning ved Senter for omsorgsforskning, vest 

Ph.d.-stillingen er knyttet til prosjektet «Towards a ‘collaboration culture’ in healthcare? Novel governance ideals and practical implications for the municipal agent in the new Healthcare community model in Norway” (ColCul-Health-prosjektet).

Stipendiatstillingen er en 4-årig rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingarbeid eller administrasjon ved Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV).

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på doktorgradsprogrammet Ansvarleg innovasjon og regional utvikling (RESINNREG).

Prosjektet ledes fra campus Bergen. Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved SOFV, campus Bergen, i tilsettingsperioden, og at pliktarbeidet utføres ved SOFV, HVL.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Det er ønskelig med tiltredelse 01.12. 2024.

Ansvars- og arbeidsområde:

I Norge er helsevesenet organisert i primær- og spesialisthelsetjeneste hvor primærhelsetjenesten er desentralisert og styrt av kommunene. Denne todelingen har komplekse innebygde utfordringer, de største er samhandling og fragmentering, og flere reformer har opp gjennom årene forsøkt å løse disse hvorav de nye Helsefelleskapene følger opp Samhandlingsreformens ambisjon om helhetlige tjenester. I kjølvannet av dette har det vokst frem et tematisk problemområde i det større velferdsforskningsfeltet som utforsker styring, regulering og innovasjon i offentlige helse- og velferdstjenester med fokus på det kommunale nivået.

ColCul-Health -ph.d. -prosjektet har som overordnet mål å fremskaffe ny kunnskap om hvordan ideer og praksiser i reformering av offentlig sektor påvirker styring, organisering og autonomi på lokalt/kommunalt tjenestenivå med særlig vekt på innføringen av Helsefellesskapene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene som aktør i disse fellesskapene og i det bredere reformlandskapet i Norge. Mer spesifikt er interessen å undersøke om nye styringsidealer gjennom helsefelleskapene skaper endring på lokalt og utøvende nivå, og om maktbalansen mellom nivåene endres. ColCul-Health plasserer seg teoretisk i et landskap av (ny) institusjonell teori og feministisk politisk økonomi og har en teoretisk ambisjon om å bidra til nytenkning rundt bevegelsen som hevdes å foregå i dag fra NPM (New Public Management) til NPG (New Public Governance) i reformering og styring av offentlig sektor.

Det skal utføres etnografisk feltarbeid i to kommuner som hører til to ulike Helsefellesskap, hvor sentrale informanter blir de aktører i kommunene som direkte eller indirekte er involvert i selve rigget eller i arbeidet med koordinering. Sentrale spørsmål er på hvilken måte Helsefelleskapene fører til endring i styring av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, gjennom hvilke nettverk, relasjoner og/eller økonomiske midler "jevnbyrdig partnerskap" oppnås og hvordan denne jevnbyrdigheten artikuleres i ledelse av de kommunale tjenestene; og på hvilke måter bakkebyråkratene opplever endring i sitt arbeid som følge av de pågående reforminitiativene.

Det er ønskelig at søkere til ph.d. -stillingen presiserer spørsmål og relevante aspekter som hører inn i dette tematiske fokuset, og demonstrerer selvstendighet og en plan for gjennomføring av prosjektet i prosjektbeskrivelsen som etterspørres som vedlegg til søknaden. Hovedveileder for ph.d. prosjektet er (prosjektleder) professor Anette Fagertun ved Senter for omsorgsforskning, vest.

Stipendiaten vil inngå i forskergruppen «Sammenlignende tjenesteforskning» ved Senter for omsorgsforskning, vest. Forskning i denne gruppen favner bredt og dekker problemstillinger knyttet til ulike regimer og system for offentlige velferdstjenester i Norge og Europa. Gruppen leder for tiden flere store forskningsprosjekter og mottok HVL sin forskningspris for 2023.

Kvalifikasjonskrav:

 • Stipendiaten bør fortrinnsvis ha en mastergrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag som sosialantropologi, sosiologi, samfunnsgeografi, sammenlignende politikk/adm.org/statsvitenskap, eller innenfor humaniora, sosialfag eller helsefag.
 • Opptak til doktorgradsprogrammet krever karakteren B eller bedre på masteroppgaven og gode resultater fra studiedelen.
 • Kvalitet i masteroppgaven (karakter A eller B på masteroppgaven) og metodiske og analytiske kvalifikasjoner både i masteroppgaven og den vedlagte prosjektbeskrivelsen for ph.d.-prosjektet vil bli vektlagt i vurderingen.
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen. Mastergraden må inneholde en masteroppgave med et omfang på minst 30 studiepoeng.
 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området (velferdsstat, kommunale tjenester, velferdspolitikk, styring, innovasjon)
 • Kompetanse i kvalitativ metode
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk, og i engelsk muntlig og skriftlig
 • Prosjektbeskrivelse (maks 5 sider) som inkluderer problemstilling, metode, teoretiske perspektiver, fremdriftsplan og referanseliste.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse i feltarbeid og deltakende observasjon som metode
 • Vitenskapelige publikasjoner og/eller annen faglig formidling
 • Evne og interesse til å sette seg inn i nye problemstillinger og perspektiver
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Plan om et utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, nysgjerrig og med evne til nytenkning og gjennomføring
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Evne til kritisk og etisk refleksjon

Tilleggskrav (utdyping iht. prosjektbeskrivelse):

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for studien og beskriver hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Den innsendte prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen vil bli utformet i samarbeid med hovedveileder professor Anette Fagertun, SOFV.

Prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt i vurderingen.

Prosjektsammendrag kan fås ved å kontakte:

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart. Jf. Forskrift for graden ph.d. ved HVL § 2-4. 

Nærmere informasjon om ph.d. -utdanningen Responsible Innovation and Regional Development - RESINNREG 

Mer informasjon om tilsetting i stipendiatstilling kan du finne på HVL sin nettside: Tilsetting i stipendiatstilling - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes her.

 Hvordan søke på stillingen 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en bedømmelseskomité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54, og gis automatisk lønnsutvikling i inntil 4 år med 3 % årlig stigning.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Anette Fagertun telefon: 55 58 58 49

2) Daglig leder Janne Bjorheim Bøe, telefon 55 58 56 90

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS