LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat innen fysioterapi

Søknadsfrist: 02.07.2024

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap delansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i den tverrfakultære ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG).

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 ansatte og 700 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger, masterstudium i kunnskapsbasert praksis med tre studieretninger og tverrfaglig internasjonalt masterstudium i Healthy aging and rehabilitation. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er en viktig del av arbeidsoppgavene våre.

 

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100% midlertidig stilling som stipendiat innen fagområdet fysioterapi ved Fakultet for helse- og sosialvitskap - Campus Bergen

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet "Evaluation of a mobile health intervention for promoting self-management in patients with chronic obstructive pulmonary disease".

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år, der 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon.

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet Helse, funksjon og deltaking. Se omtale, studieplan og opptakskrav for forskerutdanningen her: Helse, funksjon og deltaking - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for helse og funksjon, campus Bergen, i tilsettingsperioden, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet "Evaluation of a mobile health intervention for promoting self-management in patients with chronic obstructive pulmonary disease".

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om mobilapplikasjonen «Pust Deg Bedre» (PDB) er et verktøy som kan bidra til styrket egenbehandlingen hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) som sliter med tung pust (dyspné), hoste og overproduksjon av slim. Målet er å undersøke om systematisk bruk av PDB kan forbedre helserelatert livskvalitet, dyspné og slimplager samt redusere forverringer og sykehusinnleggelser.

PDB er en brukerdrevet innovasjon på bakgrunn av en ide fra en fysioterapeut med mangeårig erfaring med pasienter med kroniske lungesykdommer, inkludert kols. PDB er utviklet og prøvd ut over en periode på flere år sammen med en stor bredde av brukere (pasientorganisasjonen LHL, helsepersonell på tvers av kommune- og spesialisthelsetjeneste, og pasienter) og teknologiselskapet som har vært med og utviklet appen. I dette ph.d. prosjektet vil det benyttes både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Stipendiaten vil ha sin primære tilknytting i forskergruppen Bevegelse og Funksjon (BeFu). Forskning i denne gruppen favner bredt innen fagområdene muskel- og skjelettplager, psykomotorisk fysioterapi og hjerte- og lungesykdommer. Forskergruppen skal bidra til kunnskap for å forstå hvordan sykdom og plager kan oppstå, behandles og forebygges og forskningen er knyttet til kropp, bevegelse og funksjon i et livsløpsperspektiv. I dette ph.d. prosjektet vil det være tilsatt to stipendiater som i felleskap vil gjennomføre intervensjon og datainnsamling.

Prosjektleder og hovedveileder er professor Bente Frisk. Stillingen er finansiert av Fysiofondet.

Stipendiatens prosjekt vil innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.utdanningen Helse, funksjon og deltaking - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) hvor stipendiaten må søke opptak. 

Veileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.- studiet Helse, funksjon og deltaking. Endelig plan for doktorgradsutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Søknad om opptak til doktorgradsstudiet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart, jfr. Forskrift for graden ph.d. ved HVL § 2-4. 

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjenning som fysioterapeut
 • Relevant mastergrad innenfor helsefag. Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarende) må være godkjent senest 3 uker etter søknadsfristen. Mastergraden må inneholde en masteroppgave med et omfang på minst 30 studiepoeng. Masteroppgaven (evt. andre vitenskapelige arbeider) skal legges ved søknaden.
 • Karakter på masteroppgave (eller tilsvarende) og gjennomsnittskarakter for masterstudie, skal normalt være B eller bedre

Søker må legge ved et motivasjonsbrev på inntil 3 sider relatert til:

 • Motivasjon for å gjennomføre en ph.d. utdanning
 • Refleksjoner over hvordan det aktuelle forskningsprosjektet kan gjennomføres og videreutvikles

Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Bente Frisk for å få tilsendt prosjektskissen. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utformet sammen med hovedveileder.

Personen som ansettes må dekke kravene til opptak til ph.d. studiet Helse, funksjon og deltakelse. Se omtale, studieplan og opptakskrav for studiet her: Helse, funksjon og deltaking - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området
 • Prosjektbeskrivelse og kvaliteten på denne 
 • Vitenskapelige publikasjoner 
 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning 
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Arbeidserfaring fra klinisk fysioterapipraksis vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.
 • Evne til nytenking og gjennomføring
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Initiativ og fleksibel
 • Etisk bevissthet i forskningsarbeidet

Mer informasjon om tilsetting i stipendiatstilling kan du finne på HVL sin nettside: Tilsetting i stipendiatstilling - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

 Hvordan søke på stillingen 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en bedømmelseskomité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54, og gis automatisk lønnsutvikling i inntil 4 år med 3 % årlig stigning.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Bente Frisk telefon 55 58 71 43

2) Fagseksjonsleder Janiche Helen Pedersen, telefon 55 58 72 49

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS