LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat i areal og eiendom

Søknadsfrist: 24.09.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Med virkning fra 1.januar 2024 blir det etablert et nytt fakultet ved HVL, som er resultat av en sammenslåing av dagens Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.


Fakultet vil romme et brett utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innenfor ingeniør- og naturfag, økonomiske og administrative fag, maritime fag, samfunnsvitskap og humaniora, i tillegg til phd-utdanninger i datateknologi og i nautiske operasjoner.


Institutt for byggfag har 30 ansatte. Instituttet har et bachelorprogram for byggingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiendom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en åremålsstilling i 100% stilling som stipediat i areal og eiendom ved Fakultet for Ingeniør- og naturvitskap, Institutt for byggfag

Stillingen er et 4-årig doktorgradsstipend om romlig rettferdighet og arealadministrasjon ved Institutt for byggfag. Søkeren må vedlegge en prosjektskisse med nærmere angitte forskningsspørsmål og en plan for gjennomføring. Forskningen må ha relevans for det norske systemet for arealadministrasjon, men må gjerne gjøre bruk av komparative forskningsmetoder.

Aktuelle overordnede problemstillinger for prosjektbeskrivelsen:

  • Hvilke romlige rettferdighetsbegreper kan eller bør anvendes for evaluering av nye eiendoms- og arealbruksstrukturer i forbindelse med arealplanlegging og gjennomføring av arealplaner?
  • Hvordan kan dagens og fremtidens regelverk bidra til å ivareta romlig rettferdighet i forbindelse med arealplanlegging, ekspropriasjon, eiendomsregistrering og/eller jordskifte?
  • Hvilke romlige forutsetninger og typologier bidrar til rettferdig eiendomsomdannelse? Hvordan kan ulike rettferdighetsbegreper bidra til å forbedre dagens regelverk og praksis for arealplanlegging, ekspropriasjon, eiendomsregistrering og/eller jordskifte?
  • Hvilke nye digitale verktøy og metoder for romlig analyse kan bidra til romlig rettferdighet, og hvilke rettslige, institusjonelle, økonomiske, kulturelle og/eller sosiale rammebetingelser kan bidra til romlig rettferdige anvendelser av ny teknologi?

Stipendiaten vil fortrinnsvis søke opptak på Ph.d.-programmet i ansvarlig innovasjon eller Ph.d.- programmet i datateknologi ved HVL. På Institutt for byggfag vil stillingen være knyttet opp mot forskningsgruppen i arealfag og forskningsgruppen i eiendom og juridiske fag.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for Ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år. 25 % av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for byggfag, campus Bergen eller campus Førde i tilsettingsperioden. Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet.

Den som får stillingen vil oppfordres til å delta i internasjonalt forskningssamarbeid og gjennomføre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav:

  • Søker må ha oppnådd mastergrad, eller tilsvarende utdanning med en sterk bakgrunn innenfor areal- og eiendomsfag, herunder juridisk metode og romlig analyse. Kandidaten må også kunne dokumentere kunnskap om det norske systemet for arealadministrasjon. Dersom kandidaten kan dokumentere kjennskap til rettferdighetsteorier vil det telle positivt ved vurderingen. 
  • Opptak til Ph.d.-program krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven.
  • Behersker norsk eller skandinavisk språk, og har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige kvalifikasjoner

Instituttet ser etter en person som arbeider selvstendig og deltar aktivt i fagmiljøet ved instituttet. Samtidig ser vi etter en som kommuniserer godt, er nytenkende/kreativ og kan bidra til å skape ett godt arbeidsmiljø. 

Tilleggskrav - prosjektskisse

Søkeren må legge ved en foreløpig prosjektskisse på maks 5 sider som beskriver tema, problemstillinger, valg av teori og metode samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten, og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder etter ansettelse.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Arbeids- og opphaldstillatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Instituttleder Arve Leiknes, Arve.Leiknes@hvl.no 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS