LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Høgskulelektor / høgskulelærar innan sjukepleie

Søknadsfrist: 23.04.2023

Høgskulen på Vestlandet

Instituttet er eit av 3 institutt ved fakultet for helse- og sosialvitskap. Fakultetet har eit breidt utdanningstilbod innan helse- og sosialfaglege profesjonsutdanningar, vidareutdanningar, masterprogram og ph.d . Les meir om fakultetet her


Institutt for helse- og omsorgsvitskap tilbyr bachelorutdanningar i sjukepleie og masterstudium i klinisk sjukepleie, jordmorfag, helsesjukepleie, samhandling og folkehelse, avansert klinisk allmenn sjukepleie og sjukepleie - kliniske spesialitetar.

Bli kjend med instituttet


Forskinga vår er retta mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innan klinisk sjukepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstenester, folkehelse og livsstil i tillegg til utdanningskvalitet.


Les meir om våre forskingsgrupper her

Ledig inntil 4 vikariat innan sjukepleie

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 4 mellombelse stillingar i 100 % som høgskulelektor/høgskulelærar innan fagområde sjukepleie ved Fakultet for helse- og sosialvitskap – campus Førde

Stillingane er knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, fagseksjon bachelor sjukepleie, og er ledig for perioden 01.08.2023 til 31.07.2024

Stillingane er i hovudsak knytt til bachelorutdanninga, men ein må også rekne med undervisnings- og rettleiingsoppgåver på andre studietilbod i instituttet.

Det vert forventa at den som vert tilsett skal bidra til ein kunnskapsbasert, arbeidsrelevant og fremtidsretta utvikling av utdanninga og profesjonsutøvinga.

Arbeidsstad er campus Førde.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, rettleiing og evaluering innan fagområde spesialisthelsetenesta og/eller kommunehelsetenesta og emne knytt til fagseksjonen sine studieprogram og fakultetet sine forskingsprofilar
 • Bidra innan dei ulike faglege institusjonsbyggande oppgåvene, som til dømes studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskingsgruppene
 • Praksisrettleiing
 • Rettleiing SimArena
 • Forsking- og utviklingsarbeid med relevans for fagområde spesielaisthelsetenesta/kommunehelsetenesta
 • Samarbeid om utdanning og forsking internt i høgskulen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsett av Kunnskapsdepartementet.

 • Autorisasjon som sjukepleiar
 • For tilsetting som høgskulelektor må søkjar ha relevant mastergrad innan fagområdet
 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • God digital kompetanse
 • For ei av stillingane vil det vere krav om klinisk erfaring innan psykisk helsearbeid

Ønska kvalifikasjonar:

 • Klinisk erfaring innan kommunehelseteneste eller spesialisthelseteneste
 • Erfaring frå relevante forskings- og utviklingsprosjekt, som til dømes erfaring med å skaffe ekstern finansiering og med utvikling av forskings- og utviklingsprosjekt saman med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med drift av SimArena
 • Erfaring og kunnskap om velferdsteknologi
 • Pedagogisk kompetanse og erfaring med undervisning og rettleiing i høgare utdanning

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig, fleksibel og ansvarleg
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studentar og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for fagleg og vtiskapleg utvikling

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

 • vitskaplege arbeid (inntil 5 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attestar og vitnemål

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Om vedlegga overstig 15MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. På bakgrunn av utvalet si vurdering, vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving- og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som høgskulelektor/høgskulelærar er lønna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1008 høgskulelektor/1007 høgskulelærar.

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at i tråd med offentleglova, kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom førespurnad om unntak for offentleggjering ikkje vert teken til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleiar Georg Førland, tlf 52 70 26 36 / 948 65 911e-post georg.forland@hvl.no

2) Fagseksjonsleiar Anny Aasprang, tlf 57 67 76 13 / 959 29 066e-post anny.aasprang@hvl.no

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS