LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Høgskulelektor i norsk

Søknadsfrist: 26.05.2024

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 700 årsverk og 16 600 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil. Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 300 tilsette og om lag 3200 studentar. Fakultetet har eit breidt utdanningstilbod både på bachelor og masternivå innan ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innan datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forskar på innovasjon og tilbyr masterutdanning innan innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanninga tilbyr eittårig fagskuleutdanning.

Hovuddelen av fakultetets verksemd er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde. Fakultetets verksemd er internasjonalt forankra og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseføretak og offentleg sektor, inkludert andre institusjonar i universitets- og høgskulesektoren. Dette gjeld både forsking, utvikling, innovasjon og ikkje minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei fast stilling i 20% som høgskolelektor innan norsk, ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap.

Om stillingen:

Stillinga som høgskulelektor er hovudsakleg innan fagområdet norsk, men og med noko undervisning i engelsk.

Stillinga er knytt til Fakultet for teknologi-, miljø og samfunnsvitskap, Institutt for datateknologi,elektroteknologi og realfag, campus Førde eller Haugesund. Undervisninga vil vere for studentar på begge campus, og mesteparten vil vere nettbasert, men med noko fysisk undervisning på campus Haugesund. Det kan vere behov for nokre reiser til den andre campusen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgåver er i hovudsak knytt til undervisning i kommunikasjon og norsk på y-veg i Haugesund og Førde. Studentar på y-veg har grunnlag i relevant fagbrev. Første studieår har y-vegsstudentane undervisning i kvalifiseringsfaga kommunikasjon, norsk og noko engelsk, relatert mot teknologi.[JS1] I emnet for ingeniørstudentane er det krav om eit skriftleg arbeid på engelsk, og ein munnleg presentasjon på engelsk.

Stillinga er fleksibel, og lar seg derfor godt kombinere med andre undervisningsstillingar. Det vil vere fysisk undervisning ved campus Haugesund i veke 32 for y-vegstudentar i nautikk. Anna undervisning vil i hovudsak vere nettbasert gjennom semesteret. Vi nyttar plattformar som Canvas og Zoom i kommunikasjonen med studentane her.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Mastergrad eller hovudfag i norsk eller tilsvarande. Anna språkfaglig utdanning kan vurderast for særskilt kvalifiserte søkarar.
 • Undervisningskompetanse i norsk og engelsk
 • Det vil bli lagt vekt på pedagogisk kompetanse og erfaring med undervisningsarbeid

Vidare vert følgjande kvalifikasjonar vektlagde, med særskild vekt på aktivitetar dei siste fem åra:

 • Gode formidlingsevner og undervisningserfaring
 • Erfaring med nettundervisning og digitale plattformar.
 • Formell kompetanse i pedagogikk
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Samarbeidsevner og evner til å skape godt arbeidsmiljø

Undervisningsspråket ved HVL er i hovudsak norsk og det er derfor ein føresetnad at den som blir tilsett kanundervise på norsk. Det vert også krevd gode engelskkunnskapar.

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. 

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

 • vitenskapelige arbeid (inntil 5 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attester og vitnemål
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse. 

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg dokumentere at utdanningen samsvarer med norsk bachelor-, master- eller ph.d.-grad.  Se www.hkdir.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. 

HK-dir tilbyr automatisk godkjenning for enkelte grader fra utvalgte land. Dersom utdanningen til søkeren er dekket av ordningen med automatisk godkjenning, vil det være tilstrekkelig å legge ved dokumentasjon på dette. Du kan lese mer om ordningen med automatisk godkjenning her.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering gjennom den ordinære godkjenningsordningen til HK-dir kan ta tid. Du bør derfor sende søknad om godkjenning så raskt som mulig når du vet at du vil søke på stillingen. Dersom du ikke har fått svar fra HK-dir innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra HK-dir om at de har mottatt søknaden din. 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som høgskulelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1008

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Vi tar forbehold om at stillingen sin plassering i organisasjonen kan bli endret som følge av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Assisterande instituttleiar i Haugesund: Harald Spångberg, Epost: hsp@hvl.no, Telefon: 53 49 13 40
 • Assisterande instituttleiar i Førde: Per Christian Engdal, Epost: per.christian.engdal@hvl.no, Telefon: 98 26 93 01
 • Instituttleiar Kristin Fanebust Hetland, Epost: Kristin.Fanebust.Hetland@hvl.no, Telefon: 55 58 76 32

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS