LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Studieadministrativ leder / nestleder i fakultetsadministrasjonen

Søknadsfrist: 03.12.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskulene i landet, med om lag 1 900 tilatte og 17 000 studenter fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Hvert år uteksaminerer vi 3000 kandidater som er med på å løse viktige samfunnsoppgaver.


HVL har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanninger, lærer-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. HVL skal vere tett på arbeidslivet, regionen og studentene. Den overordet ambisjonen vår er å bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin visjon er "Kunnskap som bygger menneske og samfunn". Strategiske ambisjoner og mål har særlig fokus på berekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon, forankret i våre verdier - inkludere, utfordre og samhandle - som kjennetegner identiteten og kulturen hos oss.


Med virkning fra 1. januar 2024 blir det etablert et nytt fakultet ved HVL, som er resultat av en samanslåing av dagens Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.


Fakultetet vil romme et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innenfor ingeniør- og naturfag, økonomiske og administrative fag, maritime fag, samfunnsvitskap og humaniora, i tillegg til phd-utdanninger i datateknologi, Ansvarlig innovasjon og regional utvikling og i nautiske operasjonar.


Fakultet vil ha fem institutt med om lag 500 tilsette og 5700 studenter. Fakultetet ledes av dekan som har det overordnede ansvaret for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og som rapporterer til rektor. Hoveddelen av fakultetet sin virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men fakultetet har også aktivitet ved campus Stord.


Fakultetsadministrasjonen, som er ledet av administrasjonssjef, skal gi støtte til ledere, og administrativ og faglig aktivitet i fakultetet i samarbeid med de fellesadministrative tenestene innen HR, økonomi, studieadministrasjon og forskingsadministrasjon.

Administrasjonssjef sitter i ledergruppen til dekan sammen med instituttleiarene, prodekaner med strategisk ansvar for henholdsvis forsking, utdanning og innovasjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), fakultetsadministrasjonen er det ledig stilling som studieadministrativ leder/ nestleder

Vi søker en utvikling- og løsningsorientert studieadministrativ leder, som også blir nestleder i fakultetsadministrasjonen ved nytt fakultet for ingeniør- og økonomifag, natur- og samfunnsvitskap. Vedkommende evner å lede og å ivareta arbeidsoppgaver i spennet fra det strategiske til det operative, på en strukturert måte Studieadministrativ leder/nestleder har ansvar for effektiv drift, og for utvikling og organisering av de administrative tjenestene innenfor sitt ansvarsområde.

Den studieadministrative lederen som også er nestleder i fakultetsadministrasjon vil få personalansvar for ansatte innenfor utdanningskvalitet, studieadministrasjon og livslanglæring (totalt rundt 20 personer). Personalansvaret omfatter god utnyttelse av ressursene og høy kvalitet på tjenestene, samt innsikt i de kravene som blir stilt til gode administrative tjenester.

Stilling rapporterer til administrasjonssjef.

Arbeidsplassen er Haugesund, Bergen eller Sogndal.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Hovedansvar for det studieadministrative arbeidet ved fakultet
 • Aktiv deltakelse i videreutvikling og styrking av utdanningskvalitet ved fakultetet
 • Studentrekruttering
 • Etter- og videreutdanning
 • Administrative oppgaver i forbindelse med utvikling og godkjenning av program- og emneplaner, samt andre administrative oppgaver knyttet til utdanningskvalitet og studieportefølje
 • Koordinere og bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, blant annet ved bruk av digitale løsninger
 • Bidra til at medarbeidere deltar i læringsfremmende arbeid
 • Sikre god samhandling med faglig og administrativ ledelse ved fakultetet, administrativt ansatte, vitenskapelig ansatte og studenter.
 • Ansvar for god samhandling mellom fakultet og relevante enheter i fellesadministrasjonen
 • Saksforberedelser for råd og utvalg i fakultetet
 • Utviklingsarbeid, utgreiing og analyser, rapportering, høringer og saksbehandling innen fagfeltet
 • Administrativ oppfølging og saksbehandling av tyngre studentsaker

MyndeMynde i stillingen er delegert fra administrasjonssjefen, og stillingen rapporterer til administrasjonssjefen.

Studieadministrativ leder/ nestleder har mynde til å disponere eget budsjett.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning, helst på masternivå
 • God kjennskap til norsk høyere utdanning
 • Studieadministrativ erfaring fra høyere utdanning og bred administrativ kompetanse
 • Erfaring fra å drive større utviklingsoppgaver innenfor fagfeltet

Ønsket kompetanse:

 • Administrativ ledererfaring blir vektlagt
 • Erfaring fra arbeid med endring og omstilling er ønskelig
 • Kjennskap til FS

Generell kompetanse:

 • God forståelse for lederskap og offentlig forvalting
 • God forståelse for høgskolen sitt samfunnsoppdrag
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert og ser muligheter
 • Evner å lede gjennom en retningsgivende, samlende og motiverende lederstil
 • Legger vekt på samarbeid og medvirkning
 • Evner å tenke strategisk, helthetlig og langsiktig
 • Er god til å kommunisere, formidle og skape engasjement
 • Evner å samhandle, bygge tillit og skape gode relasjoner internt og eksternt.
 • Stort engasjement for å nå høgskolen sine ambisjoner

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som studieadministrativ leder/ nestleder er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1054 - kontorsjef.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Vi tar forbehold om at stillingens plassering i organisasjonen kan bli endret som følgje av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Administrasjonssjef Henning Norheim, tlf 55 58 7672, E-post: henning.norheim@hvl.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS