Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiat ved Institutt for velferd og deltaking

Søknadsfrist: 26.10.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialfag ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omkring 90 ansatte og omkring 1000 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus.

Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Stipendiat knyttet til prosjekt «Immigrant Health in Norway: The Role of Religious, Cultural and Traditional Beliefs»

Stipendiat ved Institutt for velferd og deltaking

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stipendiatstilling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking, på prosjektet «Immigrant Health in Norway: The Role of Religious, Cultural and Traditional Beliefs».

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet. Prosjektet ledes fra campus Bergen. Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på fire år inkludert 25 prosent arbeidsplikt ved instituttet.

Pliktarbeidet utføres ved Institutt for velferd og deltaking.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiatstillingen er knyttet til forskergruppen Samfunnsarbeid. Gruppens forskningstema rettes spesielt mot hvordan mennesker i felleskap kan skape og endre sosiale strukturer og bidra til gode livsvilkår gjennom sosial deltaking og kollektiv handling. Dette innebærer ulike tilnærminger for å analysere utfordringer og barrierer for deltaking, på lokalt eller overordna og strukturelt nivå.

PhD-prosjektet inngår i det større prosjektet «Immigrant Health in Norway: The Role of Religious, Cultural and Traditional Beliefs». PhD-prosjektet vil se nærmere på hvilken rolle religiøse, tradisjonelle og kulturelle oppfatninger har for innvandrere i møter med det norske helsevesenet. Hvordan ulike innvandrergrupper responderer på helsetjenestene som tilbys og hvordan kjønnsaspekter spiller inn er sentralt. Prosjektet skal gi mer kunnskap om hvem som er de mest signifikante støttespillerne for innvandrere når de søker råd om kropp, helse, sykdom og helbredelse.

Fokus er:

1) begrepsforståelse av kropp, helse, sykdom, og helbredelse,

2) erfaringer med konsultasjoner i det norske helsesystemet,

3) relevans av religiøse, tradisjonelle og kulturelle oppfatninger i møtet med det norske helsevesenet. Mens det overordnete prosjektet retter fokus mot ulike trossamfunn i Norge, som pinsemenigheter, katolske menigheter og hinduistiske miljø, vil dette prosjektet se nærmere på ulike islamske miljø.

Metode:

kvalitative metoder som feltarbeid og intervju i Bergen og Oslo. Informantene må være over 18 år og ha bodd i Norge i minst fire år.

Hovedveileder for stipendiat-prosjektet er førsteamanuensis Ingrid Onarheim Spjeldnæs.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på fire år hvorav 25 prosent er arbeidsplikt ved HVL. Hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.- programmet Helse, velferd og deltaking, ved Høgskulen på Vestlandet. Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en tilsetting, og senest tre måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d. programmet. Nærmere informasjon om ph.d. programmet finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest tre måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet / i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.

Kvalifikasjonskrav:

Søker bør fortrinnsvis være utdannet innenfor helse- og sosialfag, sosiologi, sosialantropologi, sosialpsykologi, helsefremmende arbeid eller samfunnsarbeid. Kvalitet i masteroppgaven (fortrinnsvis karakter A eller B på masteroppgaven) og metodiske og analytiske kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Kvalitet på masteroppgaven
 • Kompetanse innen kvalitativ metode
 • Kvalitet på og relevans til prosjektbeskrivelsen
 • Evne til nytenking og gjennomføring
 • Vitenskapelige publikasjoner og/eller annen faglig formidling
 • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Tilleggskrav:

 • Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for studien og beskriver hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Ingrid Onarheim Spjeldnæs for å få tilsendt kortversjon av prosjektskisse. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av egen motivasjon og presentasjon av egen fag-, forsknings og formidlingserfaring.
 • Faglige kvalifikasjoner innenfor temaområdet i prosjektet.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/.

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket «Søk stillingen» på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Instituttleder Svanaug Fjær, epost: [email protected], tlf: +47 55 58 57 53

2) Prosjektleder, førsteamanuensis Ingrid Onarheim Spjeldnæs, epost: [email protected], tlf: +47 55 58 57 47

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS