Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiat knyttet til prosjektet Etterlatte ved narkotikarelatert død (END)

Søknadsfrist: 20.09.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialfag ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omkring 90 ansatte og omkring 1000 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus.

Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Om stillingen

Stipendiatstillingen er knyttet til Institutt for velferd og deltaking og til prosjektet "Etterlatte ved narkotikarelatert død" (END-prosjektet), der ph.d.-studien inngår med selvstendige problemstillinger.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 3 år.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking campus Bergen eller campus Sogndal, i tilsettingsperioden.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Bakgrunnen for prosjektet er at overdosedødsfall og rusavhengiges og deres pårørendes situasjon erkjennes av myndighetene som et alvorlig folkehelseproblem, men når den rusavhengige dør vet vi svært lite om hvordan det går med nære etterlatte. Målsettingen for END-prosjektet er å belyse etterlattes situasjon etter narkotikadød og hvordan hjelperne møter de etterlatte, foreslå tiltak for å bedre etterlattes livssituasjon, og medvirke til en ny diskurs i Norge rundt konsekvensene av narkotikarelaterte dødsfall. Tre arbeidspakker skal gjennomføres i en tverrfaglig prosjektgruppe, bestående av seniorforskere og andre ansatte, medforskere (erfaringskonsulenter), og ph.d. -stillinger. Store mengder kvalitative og kvantitative data er innsamlet og studien er verdens største i sitt slag. Mer om END prosjektet: https://www.researchgate.net/project/DRUG-DEATH-RELATED-BEREAVEMENT-AND-RECOVERY-The-END-project.

Ph.d.- studien skal være knyttet til arbeidspakke 3 og ha særlig fokus på hvordan kunnskap fra END prosjektet kan implementeres i praksis gjennom utvikling av modeller for praksis og utdanningsprogrammer som skal bidra til å imøtekomme hjelperes behov for kompetanse i møtet med etterlatte ved narkotikarelatert død. Bruk av forskningssirkler som innovasjonsmetodikk er sentralt i denne delen av prosjektet, og ph.d.-studien skal også generere kunnskap om bruk av forskningssirkler som samarbeidsmetodikk for innovasjon i offentlig sektor. Den som blir tilsatt i stillingen skal i samarbeid med veilederne utvikle en detaljert prosjektplan for Ph.d.-studien som tar utgangspunkt i den aktuelle prosjektskissen for stipendiatet (RESINNREG søknaden).

Stipendiaten vil delta i ENDs prosjektgruppe der fagfeltene helsevitenskap, psykologi, sosiologi, statsvitenskap, sosialt arbeid og helseøkonomi vil være representert. Stipendiaten skal inngå i forskergruppen Psykisk helsearbeid og rus (Campus Bergen) og/eller Oppvekst, rus og sosial marginalisering (Campus Sogndal).

Prosjektleder er professor Kari Dyregrov og hovedveileder er førsteamanuensis Monika Alvestad Reime. Stillingen er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet/HVL. Hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved Ph.d.- utdanningen RESINNREG.

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på Ph.d.-utdanningen RESINNREG.

Kvalifikasjonskrav:

Søker må ha:

 • Søkere må ha profesjonsutdanning innenfor helse-, eller sosialfag, samt mastergrad med relevans for det utlyste fagområdet. Søkere med samfunnsvitenskapelig grunnutdanning, som for eksempel administrasjon – og organisasjonsfag, statsvitenskapelige fag eller andre samfunnsvitenskapelige fag kan vurderes dersom søker har en mastergrad med høy relevans for det utlyste fagområdet
 • Fortrinnsvis karakter A eller B på masteroppgaven
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner i forhold til det utlyste området, med vekt på relevans og kvalitet i masteroppgaven (eller tilsvarende vitenskapelig arbeid)
 • Jobberfaring i forhold til END-prosjektets tema
 • Metodiske kvalifikasjoner, kompetanse i kvalitativ og kvantitativ metode
 • Nytenkning og gjennomføringsevne
 • Vitenskapelige publikasjoner av relevans for fagområdet
 • Erfaring med forskningsarbeid, undervisning og veiledning
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Den som ansettes må ha evne til å arbeide selvstendig og i fellesskapet i forskergruppen
 • Søkere som har både en relevant helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning og i tillegg har teoretisk kompetanse innenfor organisering og innovasjon i offentlig sektor vil stå spesielt sterkt

Tilleggskrav:

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider med 1,5 linjeavstand som tar utgangspunkt i prosjektskissen for END prosjektet og RESINNREG søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Kari Dyregrov for å få tilsendt prosjektskissen som er utgangspunkt for denne ph.d.- studien (RESINNREG søknaden). Den foreløpige prosjektbeskrivelsen som søker lager, vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere publiseringer og fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen.

Opptak til ph.d.-utdanningen (RESINNREG) krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på minimum C for studiedelen.

Nærmere informasjon om Ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/.

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og presentasjon av den innsendte prosjektbeskrivelsen. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Kari Dyregrov, +47 55 58 71 20 (Mobile +47 97735584)

2) Førsteamanuensis Monika Alvestad Reime, +47 57676356 (Mobile +4795195770)

Søk stillingen