Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiat innen telemedisinsk oppfølging av sår

Søknadsfrist: 15.11.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram.


Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialfag ansvar for forskningsområdet: "Innovasjon i offentlig sektor" i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder.

I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil, samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen telemedisinsk oppfølging av sår ved Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.

Arbeidssted Campus Bergen, Stord, Haugesund eller Førde.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen DiaBEST som har fokus på forskning innen diabetes og kroniske sykdommer. Forskning i denne gruppen favner bredt og studerer hvordan personer med diabetes og andre kroniske sykdommer opplever sin hverdag og løser daglige behandlingsutfordringer ved å kombinere intervjudata og pasient-rapporterte data. Forskning i DiaBEST omfatter også intervensjonsstudier knyttet til effekt av ulike tjenestetilbud og behandlingsformer blant personer med kroniske og langvarige helseutfordringer.

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet "telemedisinsk oppfølging av sår". Prosjektet er tverrfaglig i sin karakter, og samarbeid på tvers av områder som helse, epidemiologi og økonomi er relevant.

Stillingen er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet og skal bidra til kompetansebygging ved HVL. Prosjektleder og hovedveileder er professor Marjolein M. Iversen.

Stipendiatene skal knyttes til ph.d.- program Helse, funksjon og deltaking ved HVL. Søknad om opptak til doktorgradsutdanningen skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år.

25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon.

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha relevant mastergrad og fortrinnsvis en helsefaglig profesjonsutdanning (120 studiepoeng). Det er ønskelig med fullført mastergrad innenfor sykepleie eller tilsvarende. Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

  • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og ferdigheter i kvantitative metode. Det er en fordel med erfaring fra økonomiske analyser.
  • Erfaring fra tidligere forskningsarbeid og vitenskapelig publisering
  • Diabetesrelatert arbeidserfaring kommune- eller spesialisthelsetjenesten er en fordel
  • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
  • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide som del av et team
  • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og organisert
  • Evne til nytenkning og gjennomføring

Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og bidra til fellesskapet i forskergruppen.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Marjolein Memelink Iversen, + 47 55 58 55 18/ + 47 90 25 50 44.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS