LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 23.01.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med ansatte i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskulelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud.

Forskningsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskningsprogram og forskergrupper.


Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag har 180 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.


Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærarutdanningene, bachelorutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg bidrar instituttet i to-årige masterutdanninger og i Ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar. Instituttet har et omfattende etter- og vidareutdanningstilbud.


Ansatte på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat i spesialpedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, campus Bergen, er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat innen fagområdet spesialpedagogikk. Stillingen er rettet inn mot forskning på forståelse av oppmerksomhetsvansker og/eller ADHD, samt lese-og skrivevansker og effekt av en intervensjon tilpasset grunnskolen.

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Sensory noise project; a novel didactic practice in special education». Du kan finne mer informasjon om prosjektet her. Målsettingen er å undersøke og forstå hvordan sensorisk støy (visuelt og auditivt) kan fremme læring for barn med ADHD og/eller lese- og skrivevansker, og hvem som har effekt av en slik form for stimulering. Den overordnete målsettingen er å kunne gi barn med ADHD og/eller lese- og skrivevansker like muligheter til å bygge kompetanse i skolen. PhD-kandidaten vil jobbe mye med testing av lese- og forståelsesferdigheter hos barn fra barneskolealder til videregående (8-18 år). I tillegg vil kandidaten spille en viktig rolle for gjennomføring og evaluering av en intervensjon gjennomført i grunnskolen.

Kandidaten vil være tilknyttet PhD-programmet «Studier av danning og didaktiske praksiser». Dette er et program som omfatter om lag 60 stipendiater, som alle er i gang med sitt ph.d.-prosjekt. Se omtale, studieplan og opptakskrav for programmet her

Samlet stipendiatperiode er fire år, der 25% av dette er pliktarbeid ved HVL. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt har arbeidsplassen sin ved HVL, campus Bergen i tilsettingsperioden. Pliktarbeidet vil bli knyttet til undervisning/veiledning i en av utdanningene ved instituttet.Fakultetet sin forskning er organisert i tre forskningssenter, fem strategiske forskningsprogram og 50 operative forskergrupper. En oversikt over forskningsorganiseringen ved fakultetet finner du her.Stipendiatstillinger er rekrutteringsstillinger som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig, og senest innen 01.08.2022.

Ansvars- og arbeidsområde:

I tillegg til å gjennomføre ph.d.-prosjektet, herunder egen datainnsamling, er det forventet at stipendiaten:

  • Bidrar konstruktivt inn i forskergruppen for spesialpedagogikk (SIRIUS).
  • Presenterer egen forskning skriftlig og muntlig i ulike fora, inkludert på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser og tidsskrift.
  • Deltar aktivt i forskningsgruppens diskusjoner om hvordan lærerutdanningen kan forbedres på fagfeltet.
  • Setter seg inn i flere relevante faglige tilnærminger, bl.a. nevrovitenskapens betydning for å forstå eksempelvis ADHD og dysleksi, samt hvordan digitale verktøy kan brukes som hjelpemiddel for denne elevgruppen.

Kvalifikasjonskrav:

Det er en forutsetning at stipendiaten oppfyller kravene for opptak til ph.d.-studiet:

Stipendiaten må ha mastergrad innenfor pedagogisk eller psykologisk fagområde. Mastergraden må være oppnådd ved søknadsfristen.

Søker må ha fullført mastergrad, hovedfag eller tilsvarende og dokumentere gode studieresultater. Normalt vil det være en forutsetning at studenten har følgende karakterer:

- masteroppgave eller tilsvarende: karakter normalt B eller bedre.

- masterstudie; gjennomsnitt for studiedelen: karakter normalt B eller bedre.

Søkere med mastergrad uten pedagogisk eller didaktisk komponent må dokumentere minimum 5 stp. pedagogisk utdanning eller et års heltidspraksis fra pedagogisk/didaktisk arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at kandidaten:

  • Har interesse for tverrfaglighet.
  • Har erfaring med samarbeid med skoler, lærere og elever.
  • Har erfaring med forskningsmetode og kvantitative analyser.

Personlige kvalifikasjonerPh.d.-prosjektet vil knyttes opp mot et eksisterende og bredere forskningsprosjekt. Derfor må den som blir tilsatt ha gode samarbeids- og formidlingsevner, samt ha evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være fleksibel. Høy etisk bevissthet i forskningsarbeidet er påkrevd.

Vi søker en nysgjerrig person som er interessert i å jobbe praktisk og knytte dette opp mot både biologisk, fysiologisk og pedagogisk teori. Den eksperimentelle metoden i prosjektet setter store krav til nøyaktighet og at man kan følge en forskningsmanual konsekvent.

Prosjektskisse

Søker må legge ved en prosjektskisse på 5 sider som presenterer og begrunner tema med forankring i forskningslitteraturen på feltet, problemstilling, samt valg av teori og metodisk tilnærming for PhD.-prosjektet. Denne blir brukt i vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektskissen. Søker kan få noe veiledning på den foreløpige prosjektskissen.

Ta kontakt med prosjektleder Gøran Søderlund, tlf. 57676069.

Den endelige prosjektskissen vil bli utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder når en søker opptak til doktorgradsprogrammet. Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet programmet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad.

Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknadene blir sendt elektronisk til en sakkyndig komité. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Assisterande instituttleder Erik Bulie, tlf.53 49 14 15

2) Prosjektleder Gøran Søderlund, tlf. 57676069.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS