LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat innen kvantitativ helse- og omsorgstjenesteforskning

Søknadsfrist: 30.09.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap delansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i den tverrfakultære ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG).

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV) er et tverrfaglig forskningssenter ved Høgskulen på Vestlandet. SOFV forsker komparativt på velferdstjenester, med hovedfokus på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningen vår er praksisnær, med hovedvekt på samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskningstradisjoner.

Stipendiat innen kvantitativ helse- og omsorgstjenesteforskning ved Senter for omsorgsforskning, vest 

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Tidlig innsats i omsorgstjenestene: virkninger av ny modell for vurdering og tildeling av tjenester».

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år der 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av blant annet undervisning og administrasjon, eventuelt 3 år uten pliktarbeid. Pliktarbeidet skal utføres ved HVL.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Den som tilsettes skal ha hovedtilknytning ved Senter for omsorgsforskning ved Alrek helseklynge, men kan eventuelt ha sitt daglige arbeidssted et annet sted. 

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiaten skal forske på kvantitative effekter av kommuners satsing på en ny modell for tidlig tverrfaglig oppfølging av nye søkere til hjemmetjenester/helse- og omsorgstjenester (ofte kalt ‘vurderingsteam’) og på tildeling av tjenester. De kvantitative effektene dreier seg om modellens virkninger på de nye søkernes framtidige forbruk av helse- og omsorgstjenenester og på kommuners totale kostnader. Datakilder er fortrinnsvis Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og kommunale enhetskostnader. En ph.d. -student har allerede startet kvalitative studier for å utforske arbeidsmetodikken i vurderingsteamene og søkernes og pårørendes erfaringer med modellen. Se mer om den utlyste kvantitative delen av prosjektet her .

Prosjektleder og hovedveileder er professor Oddvar Førland. Kandidaten skal sammen med hovedveileder utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen og den skal knyttes til opptak ved ph.d.- utdanningen Ansvarleg innovasjon og regional utvikling (Responsible Innovation and Regional Development - RESINNREG). Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at kandidaten kan bli tatt opp på ph.d.-programmet RESINREG.

Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal sendes senest 3 måneder etter tilsetting.

I tillegg til å gjennomføre ph.d.-prosjektet, er det forventet at stipendiaten

 •  bidrar konstruktivt inn i den tverrfaglige forskergruppen Tjenesteforsk - Sammenlignende tjenesteforskning
 • presenterer egen forsking skriftlig og muntlig i ulike fora, inkludert på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser og i tidsskrift.

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad innen samfunnsøkonomiske fag eller andre relevante samfunnsvitenskapelige eller helsevitenskapelige fag

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarende) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen. Mastergraden må inneholde en masteroppgave med et omfang på minst 30 studiepoeng. 

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området
 • Den som blir tilsett må dekke kravene til opptak til ph.d.programmet RESINNREG. Opptak krever karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på C eller bedre for studiedelen. Du finner mer informasjon om dette her
 • Kompetanse knyttet til kvantitative metoder
 • Faglig interesse for helse-, velferds- og omsorgstjenesteforskning
 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning
 • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner :

 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Metodologisk åpenhet og evne til flerfaglig samarbeid
 • Erfaring med prosjektsamarbeid
 • IKT kunnskaper 

Personlige egenskaper

 • er analytisk
 • kan arbeide selvstendig og i fellesskap
 • arbeider effektivt og systematisk
 • har evne til nytenkning og gjennomføringsevne

Den som ansettes forventes å bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Tilleggskrav:

Søkeren skal levere en prosjektskisse (max. 5 sider) basert på utlysningen, sammen med søknaden. I prosjektskissen skal søkeren gi en nærmere beskrivelse av hvordan vedkommende planlegger prosjektet. Det vil si en bearbeidet og tentativ beskrivelse av problemstilling, metode, teoretiske perspektiver, fremdriftsplan og referanseliste. Søkere kan lese mer om det kvantitative prosjektet her eller ta kontakt med hovedveileder Oddvar Førland for informasjon om hovedprosjektet. Den foreløpige prosjektskissen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder. Prosjektskissen og søknaden skrives på norsk eller engelsk. Prosjektskisser av høy vitenskapelig kvalitet vil telle positivt.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring. Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen.

Stipendiaten oppfordres om å søke utanlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes her.

Mer informasjon om tilsetting i stipendiatstilling kan du finne på HVL sine hjemmesider: Tilsetting i stipendiatstilling - Høgskulen på Vestlandet

 Hvordan søke på stillingen 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en bedømmelseskomité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54, og gis automatisk lønnsutvikling i inntil 4 år med 3 % årlig stigning.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Oddvar Førland telefon: 55 58 75 14

2) Daglig leder Janne Bjorheim Bøe, telefon 55 58 56 90

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS