Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiat - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 03.07.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse".

I tillegg har Fakultet for helse- og sosialfag ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Fakultetet har en vitenskapelig styrke i forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Fakultet for helse- og sosialvitskap, har et av de største simuleringssentrene i Norge. SimArena består av rundt 25 simuleringslaboratorier knyttet til Campus Kronstad. I tillegg er det simuleringsrom ved andre campus. Her gjennomfører alle våre helse- og sosialfaglige profesjoner ulike simuleringsaktiviteter, i tillegg til aktivitet opp mot eksterne samarbeidspartnere.

Ved Institutt for helse og funksjon er vi omkring 60 ansatte og 580 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger og tverrfaglige videreutdanninger. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er en viktig del av arbeidsoppgavene våre.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som stipendiat i simulertbasert opplæring ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Stipenidatstillingen utgår fra prosjektet “Capturing challenges in clinical practice and preparing students through learning from authentic challenges in Room of Horror training”. Målet for dette prosjektet er å øke forståelsen for hvordan simuleringsbasert opplæring kan brukes for å forberede sykepleiere under videreutdanning i anestesi,- intensiv eller operasjonssykepleie (AIO) og leger i spesialisering (LIS) for utfordringer de vil møte i klinisk arbeid. Prosjektet fokuserer hovedsakelig på utfordringer, læring og utvikling som framkommer gjennom utdanningsløpet.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Stillingen er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) og HVL.

Arbeidsplassen er ved Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiaten vil bli del av forskningsgruppen for Utdanningsforskning i Helse- og Sosialprofesjoner. Prosjektleder og hovedveileder er førsteamanuensis Klas Karlgren, HVL/Karolinska Institutet.Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.graden innenfor en tidsramme på 4 år med 25 % arbeidsplikt, og hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.- programmet Helse, funksjon og deltaking, ved Høgskulen på Vestlandet. Dette må skje senest 3 måneder etter tilsetting.

Kvalifikasjoner:

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven (fortrinnsvis karakter A eller B på masteroppgaven) og metodiske ferdigheter
 • Profesjonsutdanning innen fagområdet anestesi,- intensiv eller operasjonssykepleie
 • Minimum 5 års arbeidserfaring fra fagfeltet
 • Minimum 2 års erfaring frå simuleringstrening og utvikling av simulering som pedagogisk metode
 • Fasilitatorkurs

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt :

 • Pedagogisk utdanning
 • Pedagogisk erfaring fra undervisning og veiledning på mastergradsnivå
 • Erfaring fra bruk av virtuell virkelighet (virtuell reality, VR) teknikk
 • Erfaring fra bruk av «Room of Horror» metodikk
 • Erfaring fra forskningsmetoden ecological momentary assessment (experience sampling method, daily diary method).
 • Forskningserfaring og vitenskapelige publikasjoner.

Tilleggskrav:

 • Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet Helse, funksjon og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet.
 • Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved høgskolen. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, i tilsettingsperioden.
 • Søker må utforme en tekst/ beskrivelse på 2-3 sider, som tar utgangspunkt i prosjektskissen, der søker redegjør for kompetanse på aktuelt fag område og egne tanker/ forslag om prosjektet, samt tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring og motivasjon for å søke stillingen. Masteroppgaven og opptil to andre arbeider kan vedlegges i fulltekst for å vise søkers relevante erfaring mot prosjektet. Beskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og gjennomføringsevne, og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen vil videre utformes sammen med hovedveileder.

Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Gjennomføringsevne og motivasjon, samt vitenskapelige publikasjoner med relevans for fagområdet og erfaring fra forskningsarbeid vil også ha betydning. Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning er en fordel.

Opptak til ph.d.-utdanningen krever fortrinnsvis karakteren B på masteroppgaven og/eller en godt gjennomført masterutdanning (helse, funksjon og deltaking, Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på C for studiedelen.(RESINNREG).

Personlige egenskaper:

 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.
 • Må beherske et skandinavisk språk godt og ha gode kunnskaper i muntlig og skriftlig engelsk.

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1017/ 1378, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Førsteamanuensis Klas Karlgren, [email protected], tlf: +46-(0)8-524 823 86

2) Instituttleder Bjørg R. Hafslund, bjø[email protected], tlf: +47 55 58 55 06

Søk stillingen