Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiat innen forbruker adferd etter pandemiutbrudd

Søknadsfrist: 20.09.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og to masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogrammer.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipediat innen forbruker adferd etter pandemiutbrudd ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig en stipendiatstilling innenfor forbruker adferd etter pandemiutbrudd. Stillingen er knyttet til Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Stipendiatstillingen inngår i Høgskulen på Vestlandets nye tverrfaglige Ph.d-satsing «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling».

Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Arbeidsplassen kan være på en av disse to campusene: Haugesund eller Sogndal. Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskulen på Vestlandet.

Aktuelle tema ved denne utlysningen er:

Kandidaten vil arbeide i tett samarbeid med prosjektet “Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics”, og prosjekt teamet der. Ph.d-en sitt forskningsområdet skal i hovedsak fokusere på befolkningen sine reaksjoner etter et pandemi utbrudd. Hvordan blir for eksempel befolkingen sitt forbruksmønster endret etter et pandemiutbrudd? Hvilke tilpasninger finner vi i befolkningen ifht helseadferd og arbeidsrelatert adferd etter et pandemiutbrudd? Hensikten med forskningen er å utvikle ny kunnskap om hvordan en pandemi påvirker befolkningen sin adferd og forklare de mekanismene som ligger til grunn for disse endringene.

Ansvars- og arbeidsområde:

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at man kan bli tatt opp på ph.d.-studiet. Nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet finnes på: www.hvl.no

Varighet:

 • Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år.25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Søkere må ha mastergrad innenfor markedsføring, psykologi, innen økonomisk-administrative fagområdet eller tilsvarende utdanning. Kandidater som har bakgrunn innen bruk av statistikk og kvantativ metode vil bli foretrukket. Det vil bli lagt vekt på forståelse av adferden til forbrukere.
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner
 • I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning
 • Undervisningsspråket er norsk, søkere må derfor beherske et skandinavisk språk godt. Det stilles i tillegg krav om gode muntlige og skriftlige engelsk kunnskaper

Tilleggskrav:

 • Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som beskriver tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder
 • Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet / i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen
 • Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven
 • Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/1378 stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Chunyan Xie, tlf. 52 70 26 81 eller 99467578, [email protected]

2) Førstemamanuasis Ove Oklevik, tlf. 57 67 62 23, [email protected]

Søk stillingen