LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgjevar - Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon

Søknadsfrist: 14.08.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.


Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon omfattar felles administrasjon og forvaltning knytt til høgskulen sine forskings- og innovasjonsaktivitet samt internasjonaliseringsaktivitet. Avdelinga skal utviklast vidare og støtte opp under den faglege profilen og universitetsambisjonen til HVL.

Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon har ledig ei 100% prosjektstilling

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for Forsking, internasjonalisering og innovasjon (AFII), har ledig prosjektstillingar i 100% innan administrasjon av internasjonalt samarbeid og mobilitet med Europa og med særskilte samarbeidsland utanfor Europa.

Stillinga er toårig prosjektstilling med oppstart hausten 2022. Dei er ein del av fellesadministrasjonen og rapporterer til nestleiar i avdelinga.

Arbeidsstad for stillingane kan vere eitt av fem campus ved HVL; Førde, Sogndal, Bergen, Stord eller Haugesund.

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

Høgskulen på Vestlandet har mål om å auke deltakinga i Erasmus+ både i høve til student- og tilsettmobilitet og i høve til samarbeidsprosjekt. Prosjektstillinga vil hovudsakeleg ha arbeidsoppgåver knytt til denne målsettinga. I tillegg vil stillinga bidra inn i arbeidet med auka mobilitet og samarbeid med utvalde land utanfor Europa.

Arbeidsoppgåver som inngår vil mellom anna vere:

 • Oppfølging av konkrete utviklingsprosjekt, som t.d. eit pilotprosjekt for aktiv avmelding av studentutveksling og forbetring av høgskulen sin innmeldingsportal for eksternfinansierte prosjekt
 • Forbetring av interne prosessar gjennom digitalisering
 • Sakshandsaming, utgreiing og analyse
 • Andre administrative oppgåver knytt til ansvarsområdet

Kvalifikasjonskrav:

 • Høgare utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis masternivå
 • Administrativ erfaring og kompetanse relevant for ansvarsområdet
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, munnleg og skriftleg
 • Erfaring frå digitaliseringsarbeid

Ønska kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå prosjektarbeid og/eller prosjektleiing
 • God kjennskap til digitale verktøy
 • Kjennskap til UH-sektoren

Personlege eigenskapar:

 • Søkar må vere utviklingsorientert, initiativrik og trivast i eit travelt miljø
 • Stillinga krev evne til sjølvstendig og strukturert arbeid, gode samarbeidsevner og fleksibelinnstilling

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som rådgjevar er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgjevar.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stilling” på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsetjingar. Dersom vedlegga overskrid 50 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenkje.

Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

Søk stilling

Powered by Labrador CMS