LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Postdoktor i maritim simulering

Søknadsfrist: 01.12.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har ca. 2780 studenter og 140 ansatte.


Fakultetet har i dag elleve bachelorprogram og fire masterprogram. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (RESINNREG) som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for maritime studium (IMS) har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskningsmiljø. Vi har 25 faste ansatte og 9 stipendiater fra ulike nasjoner og samarbeider med universiteter og forskingsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. Forskningsaktiviteten i instituttet er i hovedsak knytt til forskningsprogrammet MarSafe. Forskerne i MarSafe samarbeider tett med næringen, og har fokus på risiko og sikkerhet i maritim næring, med hovedfokus på organisatoriske og operasjonelle aspekt knytt til styring av risiko og sikkerhet. Institutt for maritime studium holder til i Haugesund.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som postdoktor i maritim simulering - åremål for 2 år - ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Har du lyst til å bli en del av et inspirerende og motiverende fagmiljø som brenner for fremtidens sjøfolk? Ser du utviklingsmuligheter for bruk av simulering i undervisning, ferdighetstrening og opplæring? Ønsker du å bidra til at fremtidens sjøfolk har solid kompetanse og at vi som har ansvaret for opplæringen deres er best i verden på simulering?

Institutt for maritime studier (IMS) har ledig en 100% stilling som postdoktor i maritim simulering med fokus på opplæring og vurdering. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og en kjekk arbeidshverdag i et kollegium med høy trivsel.

Den som ansettes vil jobbe inn mot vårt Senter for fremragende utdanning Center of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST). COAST er et felles initiativ fra USN, NTNU, HVL og UiT, og målsetningen er å bli ledende på simulatortrening og -vurdering i maritim utdanning. I stillingen vil du jobbe med problemstillinger knyttet til samspillet mellom mennesker og utstyr innenfor simulatoraktiviteter. Arbeidet vil bidra i HVL sine leveranser inn mot COAST, og til felles målsetninger i COAST knyttet til oppdatert og forskningsbasert grunnlag for simuleringer.

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Postdoktorstillingen er et åremål for 2 år og det forventes at postdoktoren avslutter prosjektet sitt innenfor denne åremålsperioden.

Stillingen har hovedarbeidsplass ved campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Komme opp med, lede og støtte arbeid med å formulere, formidle, teste og institusjonalisere simulering innenfor maritim utdanning, opplæring og vurdering
 • Utvikle, støtte og potensielt lede team i forskningsaktiviteter tilknyttet COAST og HVL sin arbeidspakke
 • Forskningsoppgaver, herunder også å benytte relevant metode innenfor kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, analysere data, tolke og utforme konklusjoner
 • Publisere resultater fra forskningsarbeidet og utvikle nye prosjekter
 • Videreutvikle samarbeidsrelasjoner internt i prosjektet og ut mot maritim utdanning og næring

Kvalifikasjonskrav:

Stillingskategorien postdoktor er regulert av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.1.2006 med hjemmel i Universitets- og høgskoleloven §1-4.

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant doktorgrad innen nautiske operasjoner, maritime fagfelt, pedagogikk eller simulering må vere oppnådd ved ved søknadsfristen
 • Det skal ikke være mer enn fem år siden disputas
 • Erfaring fra simulering i utdanning
 • Erfaring med forskning innenfor et maritimt fagfelt
 • Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra undervisning i maritim utdanning
 • Erfaring fra eller interesse for pedagogikk og pedagogisk utvikling
 • Erfaring fra prosjektsamarbeid
 • Metodologisk åpenhet og evne til flerfaglig samarbeid
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Interesse for simulering/bruk av simulator i opplæring
 • Evne til og interesse for å sette seg inn i nye problemstillinger og perspektiver
 • Selvstendig, ryddig og omgjengelig
 • God formidlingsevne og evne til å engasjere og motivere

Tilleggskrav:

Søkeren skal legge fram en prosjektskisse (maks 5 sider) basert på COAST sitt fokusområde nr. 1 Synergistic simulation curriculum. Prosjektskissen skal inneholde problemstilling, metode, teoretiske perspektiver, fremdriftsplan og referanseliste. For informasjon om fokusområde 1 i COAST kan søkere ta kontakt med fokusområdeleder Margareta Lutzhöft.

Prosjektskissen og søknaden skal skrives på engelsk.

Ved bedømmelse av søkerne vil hovedvekt legges på søkerens kvalifikasjoner for tematikken og på kvaliteten i prosjektskissen, tidligere forskning og innleverte vitenskapelige arbeider. Søkerens motivasjon, potensiale for forskning og personlige egenskaper for stillingen vil også vektlegges.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknaden ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp.

Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder prosjektskissen, doktorgradsavhandlingen og inntil fem andre vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Det totale opplastingsvolumet kan ikke overstige 50 MB.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor, master og phd) samsvarer med norsk utdanning. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse og andre krav som er fastsatt i utlysingen. På bakgrunn av komitéens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget og kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor lønnes i kode 1352.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir ansatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS