LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prosjektledere i skole- og barnehageutvikling

Søknadsfrist: 14.03.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 280 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk søker vi etter 1 midlertidig og inntil 4 faste stillinger som Prosjektledere i skole- og barnehageutvikling

Om Senter for livslang læring - Skole

Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet er under omorganisering. Den skolerettede virksomheten ved Senter for livslang læring vil fra 1.mars etableres som et senter, SELL-Skole, under Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Senteret vil ved oppstart i mars ha 14 ansatte, som utgjør rundt 12 årsverk. SELL-skole vil i hovedsak arbeide med eksternfinansiert skolebasert kompetanseutvikling, men skal også kunne levere undervisning i fakultetets studieprogrammer og videreutdanningstilbud, samt delta i forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Senter for livslang læring - skole, søker vi etter 1 midlertidig og inntil 4 faste stillinger som prosjektledere i skole- og barnehageutvikling. Stillingene er ledige fra 1.8.21.

Den midlertidige stillingen er et 3-årig vikariat for fast ansatt som skal ha permisjon for å ta doktorgradsutdanning.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som prosjektleder vil du ha ansvar for å jobbe med veiledning av utviklingsprosesser i skole (barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler) og evntuelt i barnehager. Som prosessveileder vil du veilede skoleeiere, skoleledere og lærere i pedagogiske utviklingsprosesser, i samarbeid med regionale aktører, fagmiljøet på høgskolen og andre. Det kan også være aktuelt å veilede barnehagemyndighet, ledere og personale i barnehager, samt PPT og andre i det kommunale støtteapparatet.

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Sentrale oppgaver for fagmiljøet på SELL er å bidra med samhandling på ulike måter i disse prosessene, både gjennom utvikling av digitalt materiell, nettverk for skolenes utviklingsaktører og direkte oppfølging av ledelse og personale på skolene. Samhandling med barnehager og kommunenes støtteapparat, som PPT og andre tverrfaglige tjenester, er også aktuelt.

SELL jobber med å utvikle nettbaserte kurs og studier, og det vil være ønskelig at du også jobber med utvikling av disse.

Du skal også kunne lede høgskolenes prosjekter på en god måte, både når det gjelder faglig innhold og administrativ oppfølging.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

For å ansettes i stillingen må du ha relevant utdanning på universitets-/ høgskolenivå (mastergrad eller tilsvarende), og god faglig forståelse og innsikt i skolebasert kompetanseutvikling, pedagogisk praksis, skoleledelse og/eller skoleutvikling. Har du annen relevant utdanning/erfaring fra praksisfeltet, kan det veie opp for utdanningskravet. Innsikt og erfaring fra barnehage kan veie opp for innsikt og erfaring fra skole.

Det kreves at du har

 • god faglig innsikt i relevante fagområder
 • stor forståelse for utfordringer i skolen
 • erfaring fra utviklingsprosesser i skolen
 • erfaring med kompetansehevingsprosesser i skolen
 • pedagogisk kompetanse og forståelse for utvikling av opplærings- og kompetansehevingstilbud.
 • forståelse og innsikt i nettbasert læring
 • økonomisk forståelse

Personlig kompetanse

Vi søker deg som

 • har gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner
 • er selvstendig, strukturert og fleksibel
 • har evne til å motivere og skape engasjement
 • har stor arbeidskapasitet
 • er interessert i å bidra til utvikling av eget fag- og arbeidsmiljø og trives med utadrettet, kommunikativt arbeid i samarbeid med flere.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

IKTDu må ha god forståelse og ferdigheter innen bruk av IKT og digitale medier

SpråkDet stilles krav til gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon, på norsk og engelsk.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med store ambisjoner og som for tiden arbeider med en søknad om universitetsstatus til behandling hos NOKUT
 • muligheten for å være med på å skape noe nytt sammen med skolesektoren, engasjerte kollegaer og studenter
 • gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger
 • lønn og innplassering i stillingskode 1113 prosjektleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS