Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiat i krisehåndtering og innovasjon

Søknadsfrist: 26.05.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen er knyttet til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Ph.d.-program Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Stillingen er 3-årig, 100 %. Avhengig av stipendiatens ønske og kompetanse og fakultets undervisningsbehov, kan stillingen bli omgjort til 4 år med 25 % pliktarbeid.

Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutsetter opptak til doktorgradsprogrammet INTOP. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.

Ph.d-prosjektet skal omhandle tema Beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Det forventes at den som ansettes, skal være en del av INTOPs stipendiatgruppe og bidra faglig i stipendiatmiljøet.

Kontakt:

 • Førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken,e-post: [email protected], tlf: 62 43 05 12, mob. 90 19 61 49

Om prosjektet

Stipendiatstilling innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet (BKS)

Trening og øving er et viktig element innen beredskap og krisehåndtering, og er også lovpålagt for enkelte organisasjoner. Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke pedagogiske effekter av å trene og øve på krisehåndtering, og utforske mekanismer som kan bidra til å øke læringsutbytte under forskjellige betingelser.

Stipendiatens forskningsprosjekt skal ha en tydelig innovasjonsorientering og representere et bidrag til innovasjonsforskningen.

Dette kan eksempelvis dreie seg om

 • hvordan ny teknologi tas i bruk for å utvikle nye trenings- /øvingsopplegg (innovasjon), eller
 • hvilke drivkrefter eller barrierer som gjør seg gjeldende i slike nyskapingsprosesser, eller
 • pedagogiske effekter av slike BKS-relaterte innovasjoner, eller
 • studere betingelser for, eller prosesser knyttet til effektivt samvirke i beredskaps- og krisesituasjoner, med vekt på læringsutbytte i trenings-/ øvingssammenheng.

Stipendiaten vil bli knyttet til en forskergruppe som deltar i Interregprosjektet CriseIT (1 & 2) som har som formål å utforske og løse grenseregionale utfordringer (blant annet innen språk og kultur) ved krisetrening og –øving. For øvrig har gruppen inngått strategiske avtaler med regionens ledende teknologifirma innen VR/AR teknologi, EON Reality Norway AS, og vi har intensjonsavtale med Hærens våpenskole (Rena leir) om, samarbeid med simuleringsmiljøet der.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Mastergrad som er relevant for fagområdet beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Mastergrad må være 120 stp., inkludert masteroppgave på minimum 30 stp. Karakter B eller bedre er normalt påkrevd. Søkere som har mastergradsutdanning fra utenlandsk utdanningsinstitusjon må legge ved godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fra NOKUT (se: www.nokut.no/tjenester/godkjenning-av-utenlandsk-hoyere-utdanning/).
 • Forskningserfaring utover masteroppgaven er en fordel, men ingen betingelse.
 • God fremstillingsevne på norsk, muntlig og skriftlig. Norsk (skandinavisk) er helt nødvendig pga. kvalitativ datainnsamling. Må i tillegg kunne lese faglitteratur og skrive faglige bidrag på engelsk.
 • Generelt god IT-kompetanse. Evne til å anvende Office-pakke er nødvendig. I tillegg er det ønskelig med erfaring i bruk av relevante metodeverktøy/-programmer).

Personlig kompetanse

 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet så vel som evne til å samarbeid om forskningsoppgaver.
 • Gjennomføringsevne.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan (5-7 sider) for arbeidet som skal utføres, der faglig relevans og ulike utfordringer og muligheter i prosjektet blir skissert. Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn kr 479 600 pr. år. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bla.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen