LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiat i Innovasjon i lavterskelbehandling ved Institutt for psykologi

Søknadsfrist: 15.06.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet inviterer kandidater til å søke Stipendiat i Innovasjon i lavterskelbehandling ved Institutt for psykologi

Om stillingen

Stillingen er faglig knyttet til Institutt for psykologiHandelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP). Stillingen er 4 år med 25 % undervisningsplikt. Avhengig av fakultetets behov og stipendiatens kvalifikasjoner og ønsker, kan ansettelse foretas i 3-årig stilling, 100% uten undervisningsplikt.

Stillingen skal ha en doktorgrad som siktemål. Ph.d.-prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskergruppen i klinisk og utviklingspsykologi, forskergruppen helse og mestring i et tverrfaglig perspektiv, samt forskergruppen for innovasjon i offentlig sektor. Stipendiaten forventes å delta aktivt i stipendiatgruppen ved INTOP.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Prosjektleder/hovedveileder, førsteamanuensis Kjell Tore Hovik, tel.: +47 92 29 75 39, e-post: kjell.hovik@inn.no
 • Ph.d.- leder Martin Rønningen, tel.: +47 61 28 83 18, e-post: martin.ronningen@inn.no

Om prosjektet

Stipendiaten skal studere en innovasjonsprosess, der et evidensbasert verktøy bestående av en terapeutisk rammemodell for behandling – som tidligere var reservert psykologer og psykiatere – skal oversettes, samskapes og tas i bruk av andre relevante profesjonsutøvere og ansatte (tjenesteytere). Det er et mål at den nyutviklede modellen iverksettes i lavterskelbehandling av sårbare grupper blant annet i kommunale helsetjenester og blant helsesykepleiere på videregående skoler, på høgskoler/universiteter i studentsamskipnadens samtaletjeneste, og hos andre offentlige helsetilbydere. Resultatet av dette arbeidet vil kunne skaleres nasjonalt for å skape en økning i psykisk behandlingskapasitet i offentlig sektor.

Behovet for innovative pasientstøttefunksjoner innen psykisk helsehjelp har økt betydelig, spesielt i etterkant av pandemien. Prosjekt Innovasjon i lavterskelbehandling er en tjenesteinnovasjon som har intensjon om å skape verdier både for brukerne (pasienter og tjenesteytere) og for samfunnet. Erfarne klinikere skal sammen med andre profesjoner skape et verktøy som skal bedre den psykiske helsetilstanden hos definerte grupper. Det innebærer å initiere endringsprosesser knyttet til tanker, følelser og adferd gjennom bruken av en behandlingsmodell som er rettet mot å initiere, motivere og automatisere endringer hos pasienten. Modellen vil baseres på evidens-baserte nevropsykologiske endringsmekanismer. Dette krever trygge behandlere med kompetanse i behandlingsmetodikk og endringsmekanismer.

Stipendiatprosjektet skal følge innovasjonsprosessen gjennom å: 1) Identifisere sårbare målgrupper uten nåværende tilbud, samt kartlegge kompetanseforutsetninger for bruk av rammemodellen, inkludert teoretisk og empirisk rasjonale bak. 2) Studere oversettelse, samskaping og implementering av tjenesteinnovasjonen, inkludert suksessfaktorer for hvem som kan ta den i bruk. 3) Evaluere hvordan bruken av modellen oppleves og hvilken verdi som skapes for brukeren (både pasienter og tjenesteytere).

Prosjektet vil både ha en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Det skal gjøres kartlegging av symptomer og kognitiv funksjon av pasienter før og etter gjennomført helsehjelp, og det skal utføres dybdeintervjuer med gruppeledere og deltagere før og etter gjennomført helsehjelp, samt andre relevante aktører i prosessen. Et sentralt mål er å skalere og spre modellen og resultater til nye grupper.

Faglig sett skal doktorgradsarbeidet ligge i skjæringspunktet mellom klinisk helsepsykologi og tjenesteinnovasjon. Teorivalg vil videreutvikles etter tilsetting. Studentsamskipnaden i Innlandet sitt lavterskeltilbud til studenter som sliter psykisk vil være hovedkasus. Her er det allerede etablert samarbeid gjennom en pilotstudie 2022, der erfarne klinikere brukte modellen. Tentative resultater etter programmet viser at studentene rapporterte en reduksjon i angst- og depresjonssymptomer, samt bedret hverdagsfungering. Det er lagt til rette for ytterligere studier i tilknytning til piloten, der modellen kan videreutvikles i samarbeid med andre helsetilbydere. Vi ønsker å invitere brukerorganisasjoner, videregående skoler og ansatte i kommunale psykiske helsetjenester som referansegrupper i dette arbeidet. Det er også planlagt samarbeid i form av regelmessige forskningsmøter, fellesundervisning og seminarer ved relevante utdanninger (f.eks. i helsesykepleie og psykisk helsearbeid) ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Mastergrad innen relevante fagområder (psykologi, psykisk helsearbeid, sykepleie, vernepleie, sosiologi, offentlig forvaltning, innovasjon, ledelse eller andre helsefaglige- og samfunnsvitenskapelige utdanninger) som kvalifiserer for norsk ph.d.- utdanning.
 • Høgskolen i Innlandets ph.d.-forskrift stiller følgende kvalifikasjonskrav: 2-årig/120 stp. mastergradsutdanning inkludert masteroppgave på minimum 30 stp. Mastergraden skal normalt ha gjennomsnittskarakteren B eller bedre.
 • Søkere som har masterutdanning fra utenlandsk utdanningsinstitusjon, må legge ved godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fra NOKUT (se her).

Personlig kompetanse

 • Den som tilsettes må ha evne til å arbeide målrettet og selvstendig, men må også kunne samarbeide med andre forskere og samarbeidspartnere i prosjektet.
 • Søkere må beherske nødvendige IKT-verktøy og programvare for PC, som skal benyttes i ph.d.-utdanningen og i undervisningsarbeidet.
 • Forskningserfaring utover masteroppgaven er en fordel, men ingen betingelse.
 • Vi ønsker oss en medarbeider som ønsker å bidra til det faglige fellesskapet og til et nært samarbeid med institusjoner med felles faglige interesser.

Språk

 • Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk fordi stipendiaten bl.a. forventes å lede behandlingsgrupper og gi opplæring til klinikere. Søkeren bør beherske engelsk godt fordi publisering og formidling fra ph.d.- prosjektet i høy grad bør skje på engelsk.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. I tillegg vil følgende bli vektlagt: kvalitet på prosjektbeskrivelsen, dokumenterte selvstendige forsknings- og utviklingsarbeider eller praksis relevant for prosjektet.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en kort oversikt over søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.
 • Prosjektskisse (5 sider,) med følgende elementer: presentasjon av tema og beskrivelse av prosjektets relevans, forskningsspørsmål og eventuelle hypoteser, teoretisk tilnærming på det aktuelle feltet, metodisk tilnærming og skisse til fremdriftsplan. Prosjektskissen må skrives på norsk.
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring (fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema).
 • Karakterutskrifter og vitnemål (A certified English translation of all educational documents is required unless the documents are in Norwegian, Danish or Swedish.) Norske, Danske og Svenske søkere bes laste opp via vitnemålsportalen, velg å vise studieresultater for grad og emner.
 • Beskrivelse av evt. forskererfaring og vedlegg med relevante vitenskapelige publikasjoner som ønskes vurdert som del av søknaden
 • Navn og kontaktopplysninger til to referanser.

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle vedlegg er lastet opp. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Formkrav til prosjektskisse:Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger, et godt arbeidsmiljø og et tverrfaglig veilederteam.
 • stillingen innplasseres i stillingskode som stipendiat etter Statens lønnsregulativ
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS