LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

PhD stilling i prosjekt om pandemiens innvirkning på flyktningebarn og -unges utdanningssituasjon

Søknadsfrist: 12.01.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag. 


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet (HINN) er det ledig en stilling som stipendiat i prosjektet «Education of Refugees and Asylum Seekers under and post the Pandemic in Nordic Countries» (ERAPAN)

Prosjektet er finansiert av Nordforsk under programmet «Welfare among Children and Young People in the Post-Pandemic Nordics» og omfatter partnere fra Sverige, Danmark og Finland i tillegg til Høgskolen i Innlandet.

Prosjektet skal undersøke hvilke konsekvenser Covid-19 pandemien har, og har hatt, for utdanningssituasjonen til barn og unge med asyl- og flyktningbakgrunn med mål om å utvikle kunnskap som kan bidra til å forbedre deres velferd og livsvilkår.

Stillingen er ledig fra 1.4.2024, og stipendperioden er på tre år. Stipendiaten vil ha arbeidsplass på Institutt for Pedagogikk, Lillehammer. Den utlyste stipendiatstillingen vil være en del av den internasjonale prosjektgruppa, i tillegg til å delta i relevante forskningsmiljø ved Høgskolen i Innlandet. Doktorgradsutdanningen skal gjennomføres innenfor høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, og det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til programmet.

Om forskningsprosjektet og stipendiatstillingens innhold

ERAPAN prosjektet adresserer pandemiens innvirkning på utdanningssituasjonen til barn og unge med tvungen migrasjonsbakgrunn, et felt tidligere forskning på effektene av COVID-19 har oversett. Prosjektet tar utgangspunkt i at sosial kapital og opplevelse av tilhørighet er viktig for barn og unges trivsel, og at skolegang påvirkes av sosial kapital og livssituasjon. Prosjektet er tverrfaglig forankret og bygger på et kritisk realistisk vitenskapssyn. Det har som mål å bidra til å utvikle nyskapende og forskningsinformerte praksiser både i utdanning og politikk i samarbeid med prosjektets primære målgruppe; barn og unge med tvungen migrasjonsbakgrunn.

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker (WP) som skal: sammenlikne de nordiske landenes utdanningsrelaterte strategier under pandemien (WP1), gjennomføre kvalitativ forskning sammen med barn, ungdom og deres familier for å skape kunnskap om hvordan pandemien påvirket og påvirker deres utdanningssituasjon (WP2), undersøke erfaringene, praksisene og strategiene til ulike profesjoner som har ansvar for å gi støtte til barn og unge med flyktning- og asylbakgrunn (WP3), og integrere kunnskap fra WP1-3 på tvers av de deltakende landene for å formidle og diskutere funnene med deltakerne, og for å komme fram til tverrfaglig kunnskap som kan danne grunnlag for forbedrede utdanningspraksiser.

Stipendiatstillingen er knyttet til arbeidspakke 2 (WP2) og vil innebære ansvar for forskning i samarbeid med barn, unge (10-18 og 18-25) og deres familier i alle de fire nordiske landene. Vektlegging av samarbeid med deltakerne innebærer at prosjektet anvender kvalitative forskningsmetoder. Spørsmål som skal belyses, er hvordan pandemien påvirket og fortsatt påvirker barn og unges utdanning (i betydningen fra 4. klasse og oppover, herunder høyere utdanning), og hvordan ulike faktorer (så som utdanningsnivå, livssituasjon og nasjonale strategier/tilrettelegging) har hatt innflytelse på deres erfaringer.

Mer informasjon om prosjektet og arbeidspakken finnes på ERAPANs internettside. Søkere oppfordres til å gjøre seg kjent med dette. Som en del av søknaden må de beskrive hvordan de forstår forskningsfeltet og ser seg og sin bakgrunn som egnet for stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, og at doktorgradsutdanning gjennomføres innenfor dette programmet. Tematikker knyttet til mangfold, inkludering og likeverd er sentrale i programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert.

Søkere til stillingen må, for å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet, ha mastergrad i pedagogiske fag eller lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder. Søkere med annen bakgrunn kan tas opp etter en særskilt vurdering. Gitt prosjektets tverrfaglige karakter vil det være aktuelt å vurdere søkere med en annen samfunnsvitenskapelig mastergrad og erfaring / kunnskap om prosjektets tematikk og faglige tilnærming/metodikk.

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering. Søkere med et svakere karaktergrunnlag kan tas opp etter en særskilt vurdering. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium. Dersom du har utdannelse fra utlandet kan du selv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanningen, alternativt vil en tilsvarende vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen.

Videre legges det vekt på at søker:

 • Har faglige og personlige forutsetninger for å fullføre doktorgradsutdanning innen ansettelsesperioden
 • Kan arbeide selvstendig og i et fellesskap
 • Er strukturert og har stor arbeidskapasitet

Språk:

 • Prosjektet ERAPAN samarbeider med engelsk som arbeidsspråk. Det er derfor et krav om god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk.
 • Stillingen innebærer datainnsamling som gjennomføres på skandinaviske språk, også finsk om mulig. Dette forutsetter at søkere behersker minst et skandinavisk språk på B2 nivå.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. I tillegg vil følgende bli vektlagt: kvalitet på prosjektbeskrivelsen, dokumenterte selvstendige forsknings- og utviklingsarbeider eller praksis relevant for prosjektet.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev der du som søker kort beskriver din tilnærming til prosjektet og egen bakgrunn og motivasjon for stillingen
 • Prosjektbeskrivelse (maks. 5 sider) 
 • Søknad om opptak på ph.d.-programmet: Søknadsskjema som skal vedlegges og mer om opptak finner du her
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring (fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema).
 • Karakterutskrifter og vitnemål (A certified English translation of all educational documents is required unless the documents are in Norwegian.) Norske søkere bes laste opp via vitnemålsportalen, velg å vise studieresultater for grad og emner.
 • Eventuell publikasjonsliste.
 • Navn og kontaktopplysninger til to referanser.
 • Annet arbeid eller dokumentasjon som vurderes som relevant for søknaden

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle vedlegg er lastet opp. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Formkrav til prosjektskisse:

Søkere til stipendiatstillingen må, med utgangspunkt i beskrivelsen av prosjektet og spesielt beskrivelse av arbeidspakke 2 (WP2), slik det er redegjort for i utlysningsteksten og på prosjektets nettsider, utarbeide en prosjektbeskrivelse som også inneholder en framdriftsplan. I prosjektbeskrivelsen skal det gjøres rede for forståelsen av forskningsfeltet og relevansen prosjektets tema har for dette feltet. Videre skal det gjøres rede for aktuelle teoretiske perspektiver, og foreslås metodiske tilnærminger til den kvalitative studien som skal gjøres sammen med barn og unge med tvungen migrasjonsbakgrunn i ERAPAN prosjektets arbeidspakke 2 (WP2).

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt: 

 • Ph.d.-rådgiver, Tove Lain Knudsen, epost: tove.knudsen@inn.no
 • Leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. 62 51 72 16 eller epost: lise.kulbrandstad@inn.no

For spørsmål i forbindelse med prosjektet og prosjektbesrivelsen, besøk ERAPAN-prosjektets nettsider eller ta kontakt med prosjektleder for ERAPAN-prosjektet Hanne Riese på telefon +4792632863 eller epost Hanne.Riese@inn.no, eller leder for arbeidspakke 2 Juhar Yasin Abamosa på telefon +4761287516 eller epost Juhar.Abamosa@inn.no

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1017 stipendiat etter Statens lønnsregulativ. 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på DIFI sin arbeidsgiverportal

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen i Jobbnorge dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS