Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Postdoktor i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Søknadsfrist: 14.08.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig en treårig midlertidig stilling som postdoktor (100 %). Stillingen er knyttet til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Postdoktor-prosjektet skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Komparative prosjekter der norske forhold sammenliknes med andre land er velkomne.

Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene, barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor- og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner. Ph.d.-programmet ble etablert i 2012 og har for tiden mer enn førti aktive ph.d.-kandidater. Fagmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet består av mer enn førti aktive forskere som er organisert i ulike forskergrupper. Postdoktoren vil bli tilknyttet en eller flere av forskergruppene og ha arbeidsplass på Hamar. Les mer om doktorgradsprogrammet her:

https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-profesjonsrettede-laererutdanningsfag.

Hovedmålet med ansettelse som postdoktor er å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Som postdoktor skal minst 80 % av tiden brukes til forskning og inntil 20 % av tiden på å bygge og styrke sine utdanningsfaglige kvalifikasjoner med tanke på kvalifikasjon som professor ved en norsk institusjon. Både undervisning, veiledning og andre utdanningsfaglige kvalifikasjoner som er relevant for kvalifisering til professor, kan inngå i de 20 %.

Kontakt

For spørsmål i forbindelse med prosjektet og prosjektbeskrivelsen, kontakt:

For generelle spørsmål om søknadsprosessen, kontakt ph.d.-rådgiver Sevika Stensby via epost: [email protected]

Prosjektbeskrivelse

Søker må legge fram forslag til prosjekt for det vitenskapelige kvalifiseringsarbeidet som skal gjennomføres i perioden. I prosjektbeskrivelsen (maks 10 sider inklusiv referanseliste) må det tydelig framgå hvordan prosjektet kan bidra til å styrke forskningen knyttet til ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Prosjektene må derfor dekke ett av doktorgradsprogrammets kjerneområder eller et tverrfaglig temaområde. Programmets kjerneområder er lærerutdanningsfagene norsk, musikk, engelsk, pedagogikk eller religion. Fagdidaktiske og praksisnære problemstillinger i og på tvers av fag og problemstillinger knyttet til profesjonsrettet pedagogikk er særlig relevante temaer. Aktuelle tverrfaglige temaer er temaer som flerkulturell og flerspråklig barnehage og skole, grunnleggende ferdigheter, estetiske perspektiver, tilpasset opplæring, digitalisering og vurderingspraksiser.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en framdriftsplan og gjøre rede for internasjonale perspektiver (gjesteforskeropphold, publisering, nettverksbygging etc.). I tillegg skal det legges fram en egenvurdering av hvilke tiltak som er nødvendige for å nå de utdanningsfaglige kravene som gjelder for tilsetting som professor ved en norsk institusjon. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes.

Søknaden og prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk.

Kvalifikasjoner

Utdanningsnivå:

Det kreves oppnådd doktorgrad for ansettelse. Ved søknadstidspunktet må avhandlingen være innlevert, og ved ansettelsestidspunktet må doktorgradsprøvene være bestått.

Generelt god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og gjerne god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, svensk eller dansk.

Personlig kompetanse:

God gjennomføringsevne, må kunne arbeide selvstendig og systematisk og ha gode samarbeidsevner.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknd og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden om stillingen legges inn i form av et brev. I brevet skal kandidaten oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen. Relevant utdanning og erfaring skal dessuten registreres i et eget skjema.

Vi ber også om at følgende legges ved:

- Prosjektbeskrivelse som beskrevet over. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

- Kopi av vitnemål og attester

- Fullstendig liste over alle publikasjoner

- CV og kopi av doktorgradsavhandling

- Eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Der det er relevant for vurdering av søknaden kan det komme forespørsel om at øvrige publikasjoner ettersendes.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • Lønn i stillingskode 1352 postdoktort etter Statens lønnsregulativ.
  • Godt arbeidsmijlø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen