LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Seksjonsledere ved Seksjon for avansert sykepleie og Seksjon for folkehelse

Søknadsfrist: 29.11.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

2 åremålsstillinger som seksjonsleder ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Om stillingen

Stillingene ligger til Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap og Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Seksjonsleder ansettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år). Seksjonsleder er en faglig og administrativ lederstilling med delegert myndighet fra instituttleder, og han/hun rapporterer til denne. Stillingen inngår i instituttets og fakultetets ledergruppe.

Det forutsettes at stillingsinnehaver skal undervise/forske i deler av stillingen. Hvor stor andel av stillingen som avsettes til FoU-tid i stillingsandelen vil avhenge av størrelsen på seksjonen, i tråd med etablert praksis ved fakultetet.

Kontaktpersoner for stilling ved Seksjon for avansert sykepleie:

 • Dekan Ingrid Guldvik, Tlf: +47 938 43 072, e-post: [email protected]
 • Instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap Liv Skomakersuten Ødbehr, Tlf: +47 959 07 984, e-post: [email protected]

Kontaktpersoner for stilling ved Seksjon for folkehelse:

 • Dekan Ingrid Guldvik, Tlf: +47 938 43 072, e-post: [email protected]
 • Instituttleder ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap Gunnar Slattaløkken Falch, Tlf +47 950 46 956, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver:

 • Medansvar for effektiv økonomi- og ressursforvaltning, hovedansvar for å administrere og organisere studieprogrammet, hovedansvar for å sikre og utvikle god utdanningskvalitet i studiene, samt et hovedansvar for å ivareta studentdemokrati og studentmedvirkning.
 • Budsjettansvar for seksjonens budsjett
 • Personalledelse, faglig ledelse/ansvar, teamledelse, arbeidsledelse
 • Fagansvar for følgende studier ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap:
  • Bachelor i folkehelsearbeid
  • Bachelor i tannpleie
  • Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner
  • Årsstudium i mat, ernæring og helse
 • Fagansvar for følgende studier ved Institutt for Helse- og sykepleievitenskap:
  • Videreutdanning intensivsykeplei
  • Videreutdanning i operasjonssykepleie
  • Videreutdanning i kreftsykepleie
  • Master i avansert klinisk sykepleie

Arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med å bygge opp og utvikle seksjonen
 • Ansvar for at seksjonens virksomhet utvikles i tråd med vedtatt strategi og målsetninger
 • Utvikle og drifte utdanningstilbud med høy kvalitet
 • Sammen med instituttleder, sikre og utvikle god utdanningskvalitet, herunder arbeide med å fremme digitalisering og modernisering
 • Medansvar for økonomi- og ressursforvaltning i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer
 • Sammen med instituttleder, sikre og utvikle god utdanningskvalitet, herunder arbeide med å fremme digitalisering og modernisering
 • Personalansvar for seksjonens ansatte, herunder ivareta vedtatte prinsipper om involvering og medbestemmelse, og sørge for at intensjonene i Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og avtaleverket for øvrig blir fulgt opp
 • Ansvar for å sikre studentenes medvirkning på seksjonsnivå
 • Sikre nødvendig omstillings- og endringskapasitet
 • Bidra til å skaffe eksternt finansierte prosjekter
 • Bidra aktivt til HINNs arbeid med likestilling og mangfold
 • Etter nærmere avtale: Drive undervisning og eget FoU arbeid

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav følger av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs retningslinjer for ansettelse i UFFstillinger med tilhørende presiseringer.

Kompetansenivå:

 • Høy faglig kompetanse innenfor ett av instituttets fagområder på førstestillingsnivå. Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring
 • Relevant lederutdanning og/eller ledererfaring, særling innenfor personalledelse og faglig ledelse på operativt nivå, vil være en fordel
 • Kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet er en fordel
 • Innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning er ønskelig
 • Innsikt i og engasjement for arbeid med likestilling og mangfold
 • Det forventes generelt god IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk er et krav

Pedagogisk kompetanse:

Følger av forskrift om ansettelse og opprykk. Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring rettet mot høyere utdanning er et krav. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter avtale med høgskolen, innen to år etter ansettelse. Det forventes interesse for digitalisering og nye undervisningsformer.

Personlig kompetanse:

 • Evne til å utøve operativ ledelse
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Evne til å utøve ledelse som motiverer, utvikler og inkluderer de ansatte på måter som skaper ønskede resultater
 • Ønsker å videreutvikle egen lederkompetanse
 • God gjennomføringsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskaping

Vekting av kvalifikasjonskravene:

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
  • Inntil 5 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Dersom det ikke kan fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon på tilkjent kompetanse vil det bli gjennomført sakkyndig vurdering. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister (Inntil 5 arbeider til vurdering) og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Seksjonsleder avlønnes etter Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • Ansettelse på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen)

For mer informasjon, se HINN som arbeisgiver

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS