LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prorektor - samfunnskontakt

Søknadsfrist: 19.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1400 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.

Høgskolen i Innlandet utvikler et universitet i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv og søker leder av vårt arbeid med eksterne relasjoner for de nærmeste fire årene.

Om stillingen

Prorektor samfunnskontakt skal på vegne av rektor ivareta det overordnede strategiske ansvaret for eksterne samarbeidsrelasjoner, omdømmebygging og media-/samfunnskontakt. Vi søker deg som er opptatt av forskning og utvikling og høyere utdanning som samfunnsoppdrag og ønsker å skape resultater og utvikling i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv.

Som prorektor er du en del av rektors ledergruppe og vil her bidra til strategisk utvikling og profilering av den samlede virksomheten ved høgskolen, og samarbeide om å videreutvikle HINN som en viktig aktør i samfunnet generelt og i universitets- og høyskolelandskapet spesielt.

Prorektor samfunnskontakt skal lede høgskolens arbeid med å videreutvikle kontakten med samarbeidspartnere og styrke samarbeid med arbeids- og samfunnsliv gjennom blant annet å utvikle et nettverk av universitetskommuner og satsninger mot næringsklynger. Du forventes å videreutvikle HINNs kompetanse på innovasjon og nærings- og tjenesteutvikling.

Du forventes i samarbeid med prorektor forskning og utvikling og prorektor utdanning, å holde oversikt over endringer i samfunnets behov og trender og utvikling innen høyere utdanning og forskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Du vil ha ansvar for å ta initiativ til og koordinere institusjonelle / tverrfakultære satsninger innenfor eksternt samarbeid og samfunnskontakt. Du forventes å være en pådriver for innovasjon i HINNs samlede virksomhet.

Som leder ved HINN forventes du å bidra aktivt i arbeidet med å bygge en kultur med tillit, respekt og korte veier mellom fagmiljøer og organisasjonsenheter, og en organisasjonskultur som er preget av likestilling, mangfold og likeverd.

Prorektor samfunnskontakt er øverste leder for Avdeling for kommunikasjon, samfunnskontakt og markedsføring og har det gjennomgående fagansvaret for høgskolens kommunikasjons- og markedsføringsvirksomhet. Du vil ha ansvar for å koordinere arbeid innen samfunnskontaktområdet mellom institusjonsnivået, fakultetene og relevante enheter i høgskoleadministrasjonen, og ha direkte personalansvar for seksjons- og avdelingsledere i avdelingen, og for rådgivere i prorektors stab.

Avdeling for samfunnskontakt har medarbeidere på flere studiesteder. Det forventes at prorektor samfunnskontakt har tilstedeværelse på alle studiesteder. Det må derfor påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring:

  • Høy akademisk kompetanse innen relevante fagområder, fortrinnsvis i form av doktorgrad eller tilsvarende faglig utviklingsarbeid. Særlig relevant erfaring og kompetanse fortrinnsvis knyttet til ledelse av medie-/samfunnskontakt, kan kompensere for deler av utdanningskravet. Minimumskrav er mastergrad eller tilsvarende.
  • Ledererfaring fra kunnskapsintensive organisasjoner, herunder erfaring med innovasjon, organisasjonsutvikling, endringsledelse og personalledelse.
  • Lederkompetanse i form av deltakelse på relevante lederutviklingsprogram e.l. er ønskelig
  • Erfaring fra arbeid med media- og samfunnskontakt.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk er nødvendig.
  • Erfaring fra internasjonalt samarbeid er ønskelig.

Du bør ha innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning og forskning, og erfaring med samfunnskontakt og samarbeid med offentlige aktører og næringsliv, gjerne også internasjonalt. Vi ser også gjerne at du har erfaring med ledelse av organisasjonsutvikling/endringsprosesser og strategiutvikling og -implementering, samt erfaring og forståelse for økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet.

Personlig kompetanse:

Vi søker deg som er nysgjerrig og foroverlent og evner å utøve overordnet strategisk ledelse og som utviser god system-, organisasjons- og virksomhetskompetanse. Du evner å gjennomføre prosesser du setter i gang og er opptatt av utvikling og resultater. Du er god til å bygge team og lykkes med å motivere, inkludere og utvikle de rundt deg. Du er en god kommunikator og relasjonsbygger som trives med å bygge nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av kvalifikasjoner slik de er formulert i annonseteksten. Lederkompetanse og personlig egnethet vil tillegges særlig vekt i tillegg til utdanning og motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

Høgskolen tilbyr en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med høye ambisjoner. Du får gode muligheter til å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter.

Stillingen lønnes og innplasseres som prorektor i stillingskode 0214 rektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger.

Prorektor ansettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) en gang (til sammen inntil 8 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til inngås det avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål.

Hvordan søke

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse

Aktuelle søkere vil bli bedt om å oversende dokumentasjon over utdanning og erfaring samt andre relevante vedlegg.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Dersom du anmoder om unntak fra offentlig søkerliste må dette begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema (se egne felt for dette). Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

HINN mener mangfold er en styrke og ønsker en arbeidsstyrke som i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi ønsker å være en universelt utformet arbeidplass, men arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Vi deltar i Regjeringens inklueringsdugnad og opplyser om at når du krysser av for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med offentlige rapportering.

Spørsmål om stillingen:

  • Rektor / leder av innstillingsutvalget Peer Jacob Svenkerud, tlf. 915 54 369, e-post [email protected]

Du kan også kontakte vår samarbeidspartner i Habberstad v/ Atle Strande, tlf. 908 92 054 eller Hans Petter Karlsen, tlf. 934 25 743.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS