Spennende jobbmulighet ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet !

Prodekan - forskning

Søknadsfrist: 01.12.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig en stilling som prodekan forskning. Stillingen er ledig fra 01.01.2022.

Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV) består av tre institutter; Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- ogsykepleievitenskap og Institutt for sosialvitenskap og veiledning. Hvert institutt ledes av instituttleder.

Instituttene er organisert i treseksjoner med seksjonsleder. Fakultetet har ca 210 ansatte og 3500 studenter og tilbyr studier på BA-, MA- og ph.d.-nivå, samt en rekke etter- og videreutdanningstilbud. HSV søkte høsten 2020 om akkreditering av et nytt ph.d. program innen Helse og velferd. Ph.d. program i Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling er under utfasing siden det kun dekker en begrenset del av fakultetets fagportefølje. Høgskolen i Innlandet er i søknadsprosess om akkreditering som universitet.

Prodekan forskning ansettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år). For søkere som ikke haret fast ansettelsesforhold å gå tilbake til kan det inngås avtale om etterlønn ( i hht betingelser for etterlønn i staten), eller retrettstilling etter endt åremål.

Det forutsettes at stillingsinnehaver skal forske i deler av stillingen.

Prodekan forskning inngår i fakultetets ledergruppe. Prodekanens myndighet er delegert fra dekanen og stillingen rapporterer tildekan. Fakultetet er representert både på Lillehammer og Elverum, og prodekanen må påregne å være tilgjengelig på begge studiesteder.

Ansvar og oppgaver

Overordnet ansvarsområde:

Sikre en helhetlig tilnærming til og prioritering av forskning ved fakultetet.

 • Sammen med dekan ha overordnet ansvar for å styrke og utvikle fakultetets forskningsstrategi og forskningsportefølje
 • Arbeide med å realisere høgskolens vedtatte strategier innenfor forskningsfeltet
 • Ha oversikt over og god kommunikasjon med de ulike forskningsmiljøene ved fakultetet og bidra til samarbeid på tvers av fakultetene og med eksterne miljøer
 • Forvalte fakultetets interne forskningsressurser samt utvikle og administrere prosedyrer for forskningsaktivitet
 • Være orientert om og fremme aktuelle nasjonale og internasjonale forskningsprogram overfor fakultetets medarbeidere

Faglig virksomhet

 • Lede fakultetets FoU-utvalg
 • Være fakultetets representant i høgskolens sentrale FoU-utvalg
 • Utvikle og samarbeide om forskningsprosjekter på fakultetet generelt og med ph.d.-miljøet i fakultetet spesielt.
 • Følge opp fakultetets ph.d.-program, ikke bare om forskningsprosjekter, men også i samspill med doktorgradsutdanningens kvalitet og kandidatproduksjon.
 • Være medlem av ph.d.-utvalget.
 • Ha fokus på eksternt finansiert virksomhet og etablering av eksternt finansierte og bevilgningsfinansierte forskningsprosjekter hvor NFR- & EU-midler er sentralt
 • Fremme en sterk forskningskultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til, og fremme forskningsledelse
 • Tilrettelegge for at forskere får delta på viktige forskningskonferanser
 • Være med å bidra til gjesteforskeropphold og internasjonal utveksling
 • Drive aktiv formidling av fakultetets forskningsvirksomhet

I samarbeid med fakultetets ledergruppe, vil prodekan forskning drive overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvikling/-planlegging for å sikre at fakultetet utvikles i tråd med fakultetets faglige strategier

Prodekanen forventes i oppfølgingen av ovennevnte ansvarsområder å samarbeide tett med dekan/prodekan utdanning, instituttledere, leder for eksternfinansiert virksomhet, øvrig ledergruppe og forskningsadministrasjonen på fakultetet og sentralt.

Stikkord: Forskningsstrategi, forskningsledelse, akkvisisjon, internasjonalisering, nettverk og formidling.

PersonalledelseStillingen vil ha administrativ støtte. Prodekan forskning kan tillegges personalansvar etter delegasjon fra dekan.

Økonomi og administrasjon

 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til den vitenskapelige virksomheten. Ansvarlig for fakultetets FOUbudsjett.
 • Følge opp og bidra til at de økonomiske ressursene avsatt til forskning utnyttes på best mulig måte i overensstemmelse med fakultetets strategier.

Kvalifikasjoner

FormalkompetanseFaglige kvalifikasjoner på minimum førsteamanuensisnivå iht. kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger. Den som tilsettes må ha doktorgrad innenfor en av fakultetets fagområder

Annen kompetanse

 • Dokumentert forskningskompetanse/-erfaring, nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med forskningsledelse.
 • Erfaring med prosjektakkvisisjon.
 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner.

Personlige egenskaper

Vi søker en prodekan med særlig vekt på lederegenskaper, og evne til

 • strategisk tenkning
 • lederskap som fremmer forskning på tvers av fagdisipliner
 • å inspirere og være teambygger
 • å kommunisere og følge opp mennesker
 • å ta initiativ, planlegge, prioritere arbeid og legge til rette for utvikling
 • å kommunisere og lytte, og til å videreutvikle en kultur for kollegial deltakelse
 • har evne til samarbeid, og til å initiere og gjennomføre endringsprosesser
 • kan bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt

Stillingen krever stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og generelt gode samarbeidsevner

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte: Dekan Ingrid Guldvik, telefon 938 43 072, e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Prodekan forskning avlønnes i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger
 • For åremålsstillinger: Prodekan forskning tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til kan det inngås avtale om etterlønn ( i hht betingelser for etterlønn i staten), eller retrettstilling etter endt åremål.
 • For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se Hinn som arbeidsgiver

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS