LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Administrativ leder - Handelshøgskolen

Søknadsfrist: 01.09.2024

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig stilling som Administrativ leder

Om stillingen 

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er delt inn i fem institutter og består i dag av en faglig stab på ca. 300 medarbeidere og i overkant av 7000 studenter. 

Som administrativ leder vil du ha delegert myndighet fra dekan, og være en del av fakultetets ledergruppe. Her vil du bidra til den strategiske utviklingen av fakultetet sammen med fem instituttledere, leder for utviklingsenheten for livslang læring, prodekanene for utdanning og forskning, ph.d-leder og dekanen.

Du vil lede fakultetsadministrasjonen og rapportere til dekan. Fakultetsadministrasjonen er fordelt på to studiesteder (Rena og Lillehammer) og du vil ha personalansvar og arbeidsledelse for ca. 10 medarbeidere. 

I det daglige arbeidet skal det være tett kontakt med de ansatte, samt god dialog med fakultetets ledergruppe. Du vil komme til et inkluderende miljø hvor samarbeid og deling preger den daglige aktiviteten på fakultetet og i fakultetsledelsen. 

Høgskolens administrasjon er organisert med arbeidsdeling mellom fakultets- og institusjonsnivå. Du vil delta i utvikling og implementering av fremtidsrettede administrative tjenester for fakultetet og HINN, sammen med administrative ledere på institusjonsnivå og på de øvrige fakultetene. 

Hovedarbeidssted vil enten være Rena eller Lillehammer og avtales ved ansettelse. Det må påregnes tilstedeværelse på begge studiestedene. Stilingen er 100%. Tiltredelse etter avtale, men så raskt som mulig.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som administrativ leder vil du ha ansvar for følgende arbeidsområder og -oppgaver 

 • Lede fakultetsadministrasjonen, som inkluderer
  • personalansvar og oppfølging av medarbeidere
  • sørge for at fakultetets administrative oppgaver blir ivaretatt og fordelt på en god og hensiktsmessig måte
  • utvikle administrative funksjoner som støtter opp om fakultetets faglige virksomhet
  • sørge for at det tilbys relevant og likeverdig administrativ bistand, spisskompetanse og service på tvers av fakultetets studiesteder
  • økonomiansvar, herunder budsjettering og økonomirapportering i samarbeid med controller 
 • Ha ansvar for budsjett-, planarbeid og virksomhetsstyring, herunder
  • utarbeide fakultetets budsjett- og planprosesser
  • arbeide med mål- og resultatstyring, herunder arbeid med virksomhetsplanlegging og rapportering 
 • Lede faste koordinerings- og driftsmøter i og mellom administrative enheter på fakultetet 
 • Gi lederstøtte til dekanatet på områder som organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring
  • bemanningsplanlegging og rekruttering
  • drifts- og forvaltningsområder, primært innenfor områdene HR, økonomi, og kommunikasjon 
 • Delta i HINNs samlede administrative virksomhet, som innebærer
  • å være fakultetets representant i HINNs administrative ledermøte
  • å implementere administrative ordninger og retningslinjer fra den overordnede administrative linjeorganisasjonen

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner 

Vi ser etter en kandidat med følgende kompetanse og erfaring:

 • høyere akademisk utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • bred og relevant ledererfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis innen høyere utdanning
 • økonomikompetanse og erfaring med økonomistyring
 • erfaring med budsjett- og planarbeid
 • erfaring med personalledelse, teamledelse og arbeidsledelse
 • god system- og rolleforståelse
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk
 • generelt gode IKT-ferdigheter

Dette er ønskelig, men ikke et krav:

 • erfaring med drifts- og forvaltningsarbeid innen HR
 • erfaring med organisasjonsendringer og endringsledelse

Du kjenner deg igjen i disse egenskapene:

 • Du er fleksibel og løsningsorientert, og kan arbeide strukturert med flere prosesser samtidig. 
 • Du har et godt øye for helhet og sammenhenger, og er åpen for utvikling og endringer.
 • Du har evnen til å utøve både strategisk og operativ ledelse, og kan initiere og gjennomføre endringsprosesser.
 • Du har god organisasjons- og virksomhetsforståelse.
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og kan skape velfungerende team gjennom medvirkning og tillit.
 • Du har evnen til å bygge nettverk og samarbeidsrelasjoner, både internt og eksternt.
 • Du er motiverende og resultatorientert.
 • Du har høy arbeidskapasitet.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som 1058 Administrasjonssjef etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS