Spennende jobbmulighet ved Institutt for økonomifag ved Handelshøgskolen Innlandet!

Instituttleder ved Institutt for økonomifag

Søknadsfrist: 26.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig stilling som Instituttleder ved Institutt for økonomifag

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen Innlandet - økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig tre instituttlederstillinger. Denne lederstillingen ligger til institutt for økonomifag.

Instituttlederstillingen er en fireårig åremålsstilling, med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen).

Stillingen er 100 %. Tiltredelse 1.1.2022.

Instituttet er representert både på Lillehammer og Rena, og instituttleder må påregne å være tilgjengelig på begge studiesteder.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt:

Instituttlederstillingen har det helhetlige ansvar for instituttet og rapporterer til dekan. Instituttleder inngår i fakultets ledergruppe og har som en del av fakultetets ledelse ansvar for fakultetets virksomhet og utvikling.

Ansvar og oppgaver

 • Strategisk og operativt ansvar for instituttets faglige virksomhet innen utdannings, FoU-, og eksternfinansiert virksomhet
 • Ansvar for effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer
 • Forvalte instituttets samlede ressurser ved oppfølging og utvikling av instituttets medarbeidere, utvikle en hensiktsmessig organisering samt å utvikle en strategisk og bærekraftig rekrutteringsstrategi
 • Ansvar for at instituttets leveranser utvikles i tråd med vedtatt strategi og målsetninger Ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på instituttnivå
 • Bidra aktivt til HINNS arbeid for likestilling og mangfold
 • Ansvar for god dokument- og informasjonsflyt internt på instituttet
 • I samarbeid med fakultetets ledergruppe, vil instituttlederne drive overordnet strategisk og langsiktig rekruttering- og kompetanseutvikling/- planlegging for å sikre at fakultetet utvikles i tråd med fakultetets faglige strategier, herunder styrke og utvikle fakultetets forskningsstrategi og forskningsportefølje.
 • Instituttlederne forventes i oppfølgingen av ovennevnte ansvarsområder å samarbeide tett med dekanatet, leder for eksternfinansiert virksomhet, øvrig ledergruppe og fakultetsadministrasjonen.

Personalledelse

• Instituttleder har personalansvar

Stikkord: Strategi, ledelse, forskningsledelse, undervisningsledelse, studiekvalitet, akkvisisjon, internasjonalisering, nettverk og formidling.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

Faglige kvalifikasjoner på førstestillingsnivå, primært innenfor ett av instituttets fagområder, iht. kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger.

Kravet om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant ledererfaring. Minimumskrav er mastergrad eller tilsvarende.

Annen kompetanse

Det er ønskelig

 • med ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner, og fra ledelse av utdannings- og/eller forskningsvirksomhet
 • erfaring fra personalledelse og endringsledelse kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning og FoU-arbeid, herunder innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å utøve strategisk og operativ ledelse
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil, samt evne til å bygge team
 • God gjennomføringsevne og evne å ta initiativ, planlegge og prioritere arbeid
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med / evne til nettverksbygging og gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø
 • Evne til samarbeid, og til å initiere og gjennomføre endringsprosesser og legge til rette for utvikling
 • Stillingene krever stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og generelt gode samarbeidsevner.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1475 instituttleder i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • Instituttleder tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen)

Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS