LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Instituttleder for Østlandsforskning

Søknadsfrist: 01.09.2024

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig stilling som Instituttleder for Østlandsforskning

Om stillingen 

Østlandsforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med rundt 15 forskere. Forskerne har bakgrunn fra en rekke disipliner som geografi, økonomi, pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap, folkehelsevitenskap og språkvitenskap. Våre sentrale forskningsområder er regionalutvikling, inkludering og innovasjon.

Hos oss kommer du til et inkluderende miljø hvor tverrfaglig samarbeid og deling preger den daglige aktiviteten. Vi jobber i forskjellige prosjekter og i ulike konstellasjoner, både med interne og eksterne aktører. Samfunnsrelevans og samfunnskontakt er sentralt i våre aktiviteter og oppgaver, samtidig som vi er del av stort fagmiljø ved Høgskolen i Innlandet.

Instituttet er eksternfinansiert og skal bidra til å øke Høgskolen i Innlandets eksternfinansierte prosjektportefølje, spesielt innen forskning. Instituttleder ansettes på åremål for fire år, med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen). Stillingen er 100%. Tiltredelse etter avtale, men så fort som mulig.

Som ansatt ved Østlandsforskning blir du en del av fakultetet Handelshøgskolen- Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Hovedarbeidssted for stillingen er studiested Lillehammer, men det er også muligheter for å jobbe på Hamar etter avtale. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Instituttleder på Østlandsforskning har ansvar for strategisk styring og planlegging av forskningssenteret i tråd med høgskolens og fakultetets forskningsstrategi og forskningsportefølje, og rapporterer til dekan på fakultetet. I det daglige arbeidet skal det være tett kontakt med de ansatte i tillegg til god dialog med fakultetets ledergruppe. Det er tilknyttet administrative ressurser til Østlandsforskning.

Det er ønskelig at instituttleder deltar aktivt i instituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Øvrige oppgaver:

 • Personalansvar og oppfølging av medarbeidere
 • Sikre og utvikle god kvalitet i forskingsaktiviteten og leveranser
 • Økonomiansvar, herunder budsjettering og økonomirapportering i samarbeid med controller
 • Forvalte instituttets samlede ressurser og utvikle en bærekraftig rekrutteringsstrategi
 • Ansvarlig for instituttets inntekter med krav om finansiering fra eksterne midler
 • Jobbe strategisk med innsalgsarbeid og strategisk posisjonering av Østlandsforskning 

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner 

Formalkompetanse og erfaring:

 • Faglige kvalifikasjoner på førstestillingsnivå iht. kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger. Kravet om førstekompetanse kan fravikes ved særlig relevante kvalifikasjoner.
 • Erfaring fra eksternfinansierte forskningsprosjekter, inkludert akkvisisjon og gjennomføring
 • Innsikt i nasjonale og internasjonale forskningstrender
 • Erfaring med å utvikle og innhente eksterne forskningsmidler vil tillegges vekt
 • Relevant ledererfaring.
 • God kjennskap og forståelse for Østlandsforsknings fagområder og virksomhet
 • Kjennskap til økonomistyring og forvaltning i offentlig virksomhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk

Personlig kompetanse:

Du må ha gode samarbeidsegenskaper og gode relasjonelle ferdigheter.

 • Evne til strategisk tenkning og posisjonering i oppdragsmarkedet
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil, samt evne til å bygge team
 • Trives med og ha evne til nettverksbygging og bygge samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Vilje og engasjement for endring og nyskaping
 • Stillingen krever stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne. 

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som 1475 Instituttleder etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS