LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Leder innovasjonssenter ICE worx

Søknadsfrist: 15.02.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Er du klar for en spennende, givende og utfordrende utviklingsoppgave?

Vi søker deg som har ledererfaring fra Forsvaret, industrien eller forskning, og god kjennskap til og erfaring med teknologiutvikling og innovasjon i forsvarsektoren.

Du vil få ansvaret for å realisere vår strategiske satsing ICE worx innovasjonssenter. ICE worx har som hovedoppgave å bidra til at Forsvaret raskere kan nyttiggjøre seg ny teknologi gjennom å ta i bruk nye metoder for hurtige og iterative utviklingsløp, der brukermedvirkning og eksperimentering står som sentrale virkemiddel.

Som leder ICE worx inngår du i ledergruppen for avdeling Innovasjon og industriutvikling, og blir også en viktig bidragsyter til den videre utviklingen av en styrket satsing på innovasjon og industriutvikling ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Akselererende teknologiutvikling er ett av flere utviklingstrekk som Forsvaret må være i stand til å nyttiggjøre seg i utviklingen av nye løsninger og anskaffelsen av materiell. Rask teknologiutvikling sivilt gjør også at trusselbildet er i rask endring. Forsvarets behov endres derfor også hurtig og må svares på gjennom raskere fremskaffelse av egnede mottiltak.

FFI har siden 2018 utviklet ICE worx satsingen i en tidlig fase. Ila 2021 formaliserer vi satsingen i et senter, herunder realiseres fysiske innovasjonsarenaer for innovasjon og eksperimentering der Forsvaret, forskning og industri kan møtes for felles problemforståelse og problemløsning. Vi utvikler også metoder og kapasitet til å gjennomføre hurtige innovasjonsløp, og på denne måten skal vi bidra til å øke innovasjonsevnen i Forsvaret.

Leder for innovasjonssenter ICE worx har ansvar for:

 • Utvikling av ICE worx i tråd med styringssignaler og forventninger uttrykt i FFIs tildelingsbrev og FFIs egne strategier og planer, og i tett dialog med Forsvaret og FD.
 • Sike god gjennomføringsevne for porteføljen av innovasjonsaktiviteter og sikre vellykket implementering slik at disse resulterer i økt operativ evne eller økt sikkerhet i samfunnet.
 • Utvikling av prosjektporteføljen for ICE worx i tett dialog med forskningsdirektør Innovasjon og industriutvikling og i samarbeid med FFIs øvrige forskningsavdelinger.
 • Etablere og utvikle nye innovasjonsarenaer i nært samarbeid med ulike operative miljøer i Forsvaret, samt videreutvikling av eksisterende arenaer.
 • Utvikle kompetanse og kapasitet, herunder metoder og verktøy til å gjennomføre hurtige utviklingsløp og lykkes i alle faser av innovasjonsprosessen fra idè møter behov til en løsning er nyttiggjort.
 • Utvikle samarbeid innenfor teknologiutvikling og innovasjon med allierte og sivile innovasjonsaktører.

Leder ICE worx inngår i ledergruppen ved Avdeling Innovasjon og Industriutvikling, og rapportere til forskningsdirektør Hanne Bjørk.

Krav til utdanning

Må-krav:

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå

Krav til erfaring

Må-krav:

 • Erfaring med ledelse fra forsvarssektoren eller forsvarsindustrien, herunder god kunnskap om forsvarssektorens planprosesser, materiellinvesteringer og/eller FoU og innovasjon i forsvarssektoren.
 • Ledererfaring på strategisk nivå forsvarssektoren, forsvarsrelatert industri eller forskning.

Bør-krav:

 • Erfaring med teknologiutvikling, innovasjon og materiellinvesteringer i Forsvaret.
 • Kunnskap om prosesser for kommersialisering og industriutvikling i forsvarssektoren.
 • God innsikt i og forståelse for FFIs rolle i samspillet mellom Forsvaret, industrien og politiske aktører, Trekantmodellen.
 • God kunnskap om operative behov i Forsvaret og Totalforsvaret.

Krav til personlige egenskaper:

 • Evne til strategisk tenkning.
 • Evne til å se instituttet og forsvarssektoren som helhet.
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å skape gode resultater gjennom å inspirere og motivere andre.
 • Strukturert, analytisk og resultatorientert.
 • Personlig integritet og gjennomslagskraft.

Det er nødvendig med gode fremstillingsevner på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

 • Hanne Marit Bjørk tlf. 90 71 59 70

Send søknad merket ref. 2021/00156, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 15. februar 2021.

Referansenr: 2021/00156

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS