LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstelektor i beredskap og samfunnssikkerhet - Nordlab

Søknadsfrist: 01.08.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgendagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap, Nordområdekunnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen ved kontorsted Bodø har vi ledig en fast 100 % stilling som førstelektor innen beredskap og samfunnssikkerhet. Vi søker en engasjert og teamorientert førstelektor med fokus på maritim kriseledelse, beredskapssamvirke og læring for å styrke fagmiljøet ved Senter for beredskap og samvirke – NORDLAB. Senteret hører under faggruppe Marked, organisasjon og ledelse ved HHN.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Som universitetslektor vil du få mulighet til å kvalifisere deg til førstestilling i samarbeid med fakultetet.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært være knyttet til utvikling og daglig drift av NORDLAB som en nasjonal fagressurs for studenter, næringsliv, offentlige beredskapsaktører, offentlig forvaltning og andre institusjoner som arbeider med beredskap og samvirke. Øvings- og simulatorlaboratoriet NORDLAB tilbyr lokaler og teknologi ved Nord universitet i Bodø for gjennomføring av ulike typer øvelser, forskning, undervisning, dialog med beredskapsaktører og kunnskapsformidling.Stillingen er rettet mot pedagogisk utviklingsarbeid og forskning innen beredskap i det maritime domene, beredskapssamvirke, øving og læring og kapasitetsbygging i samfunnssikkerhet. Empirisk fokus vil være på nordområdeforskning innen beredskap, forebygging og krisehåndtering. Arbeidsoppgaver vil inkludere fagutvikling, undervisning, anvendt og grunnleggende forskning og veiledning.

Stillingen vil fokusere på utvikling av konsepter for trening og øving, samt læringsopplegg og ansvar for gjennomføring og evaluering av øvelser. Arbeidet vil være knyttet opp mot masterstudium i beredskap- og kriseledelse og et økende antall skreddersydde EVU-kurs i beredskap og kriseledelse. Den som ansettes forventes også å aktivt delta i videreutvikling av faggruppen og bidra til tverrfaglig samarbeid på tvers av fakultetene ved Nord universitet.

NORDLAB deltar aktivt i flere nasjonale og internasjonale fagnettverk knyttet til undervisning, forskning og innovasjon. Nord universitet har et omfattende nasjonalt og internasjonalt fagsamarbeid innenfor området. Den som ansettes vil utvikle satsingsområdet i maritim beredskap i samarbeid med relevante nettverk, samt utvikle og lede forskningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førstelektor kreves det mastergrad innen samfunnsvitenskapelig fagdisiplin, maritim ledelse, bedriftsøkonomi eller pedagogikk. I tillegg dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for doktorgradsavhandling.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, som mastergrad innen samfunnsvitenskapelig fagdisiplin, maritim ledelse, bedriftsøkonomi eller pedagogikk.

Felles for begge stillingskategorier

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk). For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres. Undervisningsspråk er norsk og den som ansettes må derfor kunne undervise på norsk (ev. skandinavisk språk).
 • Søkere må dokumentere at de har:
  • erfaring med bruk av simulatorteknologi knyttet til planlegging og gjennomføring av øvelser
  • erfaring med planlegging, ledelse og evaluering av øvelser
  • grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Det er i tillegg ønskelig at søkerne har: 

 • Relevant yrkespraksis fra maritim sikkerhet og beredskapsfeltet
 • Erfaring fra undervisning og veiledning, fortrinnsvis innen, krise, beredskap og/eller samfunnssikkerhet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, eventuelt prøveforelesning eller annen presentasjon. 

I den totale vurderingen vil vi i tillegg til din søknad og kravene ovenfor vektlegge:

 • Pedagogiske kvalifikasjoner og erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisningen
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet. Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt. Det er en stor fordel med nyere internasjonal publisering innenfor beredskap, samfunnssikkerhet og utvikling av øvelser med bruk av avansert simulatorteknologi.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team, og etablere gode relasjoner til både studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og læringsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.08.2024

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Masteroppgaven må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30213250

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS