LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førsteamanuensis i omsorgsforskning

Søknadsfrist: 15.02.2022

Ved fakuletet for helse - og sosialvitenskap er det ledig stilling som Førsteamanuensis i omsorgsforskning

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Senter for omsorgsforsking, sør (SOF, sør) campus Porsgrunn er det ledig èn 100% stilling som førsteamanuensis med forskning som primæroppgave. Senteret er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt forSykepleie og helsevitenskap.

SOF, sør er et av fem regionale senter, som utgjør et nasjonalt ledendeforsknings nettverk oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å drive praksisnær, tverrfaglig og uavhengig forskning. Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg ogomsorgsarbeid overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. SOF, sør er etablert som et samarbeid mellom USN og UIA. Fagmiljøene ved institusjonene samarbeider tett. Vi studerer organisatoriske, finansielle, praktiske, kvalitetsmessige og policy-orienterte spørsmål av relevans for omsorgssektoren, og vi formidler kunnskap til politikere, ledere og ansatte innen helse- og omsorgssektoren, studenter, interesseorganisasjoner og allmennheten. Informasjon om vårt arbeid finnes her.

Miljøet er tverrfaglig med mange nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. SOF har et særlig ansvar for forskningsfaglig bistand og veiledning til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Vårt panel med ca. 50 omsorgsforskningskommuner sikrer kort vei til brukere og praksisfeltet nasjonalt, regionalt og lokalt. I tillegg har SOF- sør i samarbeid med de øvrige sentrene ansvaret for driften ogutviklingen av Omsorgsbiblioteket og Tidsskrift for omsorgsforskning. Vi som jobber på SOF ved USN har hovedtyngden av vår metodekompetanse i kvalitative metoder og ser gjerne en utvidelse av staben med kvantitativ kompetanse.

Ansvar og arbeidsoppgaver

SOF, sør ved USN er et spennende forskningssenter med varierte arbeidsoppgaver og et faglig ambisiøst, støttende og trivelig arbeidsmiljø. Den som tilsettes vil ha stor frihet til å definere stillingens innhold i samarbeid med resten av forskerstaben og i tråd med våre oppdrag vårt mandat.

Vi forventer at den som tilsettes bidrar til:

 • Å bygge opp en forskningsportefølje med relevans for senterets mandat og profil, blant annet ved å skaffe ekstern finansiering til forskningsprosjekter
 • Å bidra som samarbeidspartner i senterets forskningsprosjekter.
 • Å veilede doktorgradskandidater.
 • Å ta del i utrednings-, forsknings- og utviklingsarbeid sammen med senterets samarbeidspartnere i akademia, forvaltning og kommunale tjenester.
 • Å bidra til å vedlikeholde og utvikle senteres nettverk med eksterne partnere i praksisfeltet, offentlig forvaltning og akademia.
 • Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget og andre institutt kan bli aktuelt.

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen samfunnsvitenskap, helsefag, sosialfag eller andre områder som er relevante for senteret.
 • Solid kunnskap om og erfaring med bruk av vitenskapelige metoder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk/skandinavisk og engelsk.

Kvalifikasjoner og egenskaper som vil bli tillagt vekt:

 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen et eller flere av de ovennevnte kompetanseområdene,
 • God innsikt i offentlig forvaltning på ulike nivå og tjenesteforskning.
 • Erfaring med å søke forskningsfinansiering,
 • Erfaring med administrasjon og ledelse av forskningsprosjekter, deltakelse i forskningsprosjekter og forskningsformidling.
 • Erfaring med undervisning samt veiledning av ph.d.-stipendiater.
 • Publisering i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Etablert internasjonalt samarbeid er en fordel.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli ansatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ved ansettelse i midlertidig kvalifiseringsstilling som førstelektor vil ny sakkyndig vurdering bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrighet og engasjement i faget
 • Vilje og gode evner til å kommunisere og samarbeide på tvers av vitenskapstradisjoner og fag
 • Evne til å ta initiativ til nye oppgaver/prosjekter, kunne arbeid selvstendig, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. [Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.]

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) : LT 66-78 NOK 604 700 – 776 900 i året (LT 66-78) per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. [Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene.] På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysninger om stillingen:

For opplysninger om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS