Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vikariat som førsteamanuensis ved klinikk for kirurgiske fag (20 %)

Søknadsfrist: 24.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Klinikk for kirurgiske fag, Campus Ahus

Om stillingen

Det er ledig vikariat som førsteamanuensis (stillingskode 1011)

20 % ved Klinikk for kirurgiske fag, Campus Ahus.

Oppstart er satt til vårsemesteret 2022 med en ansettelsesperiode på to år.

Kvalifikasjonskrav

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene i stillingen er knyttet til medisinstudiet ved Universitet i Oslo, og førsteamanuensen vil ha ansvar for undervisning og eksamensavvikling i gastrokirurgi sammen med øvrig lærerstab. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, klinikker, kurs og smågrupper. Undervisningsoppgavene vil kunne endres iht. aktuelt behov.

Forskningsoppgavene vil være knyttet til gastrokirurgi.

Kvalifikasjonskrav

Arbeidsoppgavenes faglige nivå krever at den som tilsettes har autorisasjon som lege og relevant klinisk erfaring.

Undervisningsformen og forskningsoppgavene krever dessuten at den som ansettes har tilgang til og deltar i den kliniske virksomheten ved Akershus universitetssykehus, Gastrokirurgisk avdeling.

Det er derfor et absolutt krav at den som ansettes i førsteamanuensisstillingen, samtidig innehar stilling som overlege ved nevnte sykehusavdeling. Ved opphør av nevnte tilknytning som lege ved avdelingen, vil ansettelsen som førsteamanuensis også opphøre.

Søkere som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil ikke kunne utføre de tiltenkte undervisnings- og forskningsoppgavene, og kvalifiserer dermed ikke for stillingen. Vi ber derfor om at det fremgår eksplisitt av søknaden hvorvidt søkeren møter dette kravet.

Undervisningsspråket er norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Det kreves dokumentert undervisningserfaring, og erfaring med stillingens undervisnings- og forskningsoppgaver tillegges vekt. Forskningserfaring innen gastrokirurgi vil bli tillagt særlig vekt.

Personlige egenskaper og kompetansekrav

 • Overlege og spesialist i gastrokirurgi

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen fagområdet

 • Akademisk kompetanse med særlig vekt på høy «impact» publisering de siste 5 år

 • Veiledererfaring på PhD nivå

 • Ambisjoner om å tilby høykvalitetsundervisning for medisinerstudenter

 • Ambisjoner om å utvikle egne forskningsprosjekter

 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Vikariat i 20 % stilling for to år
 • Lønn etter kompetanse som førsteamanuensis (stillingskode 1011), brutto årslønn tilsvarende fra kr 630 000 - 727 837 I full stilling
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Eventuelle andre faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt leder Campus Ahus, professor Torbjørn Omland, mobil 40107050

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang, kontakt personalrådgiver Maren Retterstøl Olaisen: Tlf. (+47) 22 850545

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

EVT: Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS