Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis (klinisk ernæring)

Søknadsfrist: 19.07.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis i klinisk ernæring

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i klinisk ernæring. Stillinga skal vere knytt til Senter for ernæring ved Klinisk institutt 1.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

 • Den som skal tilsetjast skal arbeide med forsking innan klinisk ernæring i ei av dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet og må kunne dokumentere eiga forsking på området
 • Rettleiing av doktorgradskandidatar
 • Rettleiing av masterstudentar i human og klinisk ernæring
 • Rettleiing av bachelorstudentar i ernæring
 • Undervisning på bachelorstudiet i human ernæring, og masterstudiene human- og klinisk ernæring
 • Bidra i strategisk utvikling av undervisningstilbod innanfor ernæring

Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha norsk doktorgrad i ernæring eller tilsvarande kompetanse og godkjenning som klinisk ernæringsfysiolog i Norge
 • Den som vert tilsett skal undervise i heile bredda av ernæringsstudiane, både på master- og bachelornivå, og både på norsk og engelsk
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å få fram eigne forskingsmidlar
 • Klinisk erfaring som klinisk ernæringsfysiolog er ein føremon
 • Undervisningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga, ref. Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB. Den som blir tilsett vil få tilbod om opplæring dersom krava ikkje er oppfylt før tilsetjing

Den tilsette skal arbeide med klinisk ernæring i ei av dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet og må kunne dokumentere eiga forsking innan området. En oversikt over pågående forskingsprosjekter finn ein på www.uib.no/ernaring

Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.

Vi tilbyr:

 • eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt
 • faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • løn etter lønssteg 66-74 (kode 1011/lønsramme 24.10), for tida kr 594 400-691 400, eller lønssteg 68-74 (spesialist) for tida kr 615 900 - 691 400. Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • CV
 • vitnemål og attestar
 • fullstendig publikasjonsliste
 • pedagogisk mappe, sjå Eining for læring
 • ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjorde
 • vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10) i passande format (pdf) skal følgje med søknaden som vedlegg

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (pdf).

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen