LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førsteamanuensis i medisin (indremedisin / propedeutikk)

Søknadsfrist: 26.09.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis (indremedisin/propedeutikk)

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei fast stilling (50 %) som førsteamanuensis i medisin (indremedisin/propedeutikk). Det er ein føremon om søkjar har klinisk stilling ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus.

Stillinga er knytt til det nye studieløpet Vestlandslegen. I Vestlandslegen får studentane undervisning i Bergen dei fyrste tre åra, og ved Stavanger universitetssjukehus og sjukehusa i Haugesund og Førde dei siste tre åra. Kommunehelsetenesta er ein sentral samarbeidspartnar. Studentaktiv læring skal vere den dominerande undervisningsforma i studiet, og det er vekt på å utvikle digitale læringsressursar. Undervisninga i stillinga skal vera innan propedeutikk ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus særskilt knytt til Vestlandslegen, men også i eige fagfelt. Det kan og verta pålagt undervisning innan tilgrensande felt og i andre studieprogram. Personen skal vere knytt til undervisningsgruppe for mottaksmedisin og propedeutikk ved instituttet.

Vi søkjer ein medarbeidar som saman med tilsette ved instituttet vil bidra til framifrå forsking og undervisning. Klinisk institutt 2 har meir enn 20 forskingsgrupper samt fleire store sentra og kjerneplattformar som forskar på ei rekke sjukdomar innan eksperimentell og klinisk medisin. Undervisninga er organisert i undervisningsgrupper som dekkjer ein stor del av sjukehusmedisinen. Personen vi søkjer har interesse for og brei erfaring innan undervisning av legestudentar, er i ein aktiv fase av karrieren, og har fagleg tyngde innafor eit forskingsfelt som er relevant for instituttet. Personen skal vere knytt til ei av de 21 forskingsgruppene ved instituttet.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Den som vert tilsett skal leie og initiere forskingsprosjekt, undervise og rettleie studentar og stipendiatar, samt ta på seg administrative oppgåver etter rettleiande tidsmessige rammer. Det vert forventa at den tilsette regelmessig sender søknadar til relevante nasjonale og internasjonale kjelder for forskingsfinansiering. Undervisningsplikta i stillinga er først og fremst knytt til det nye studieløpet for Vestlandslegen, og spesielt propedeutikk, ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus, men personen som vert tilsett pliktar å undervise i høve til dei studieprogramma fakultetet/instituttet til ei kvar tid har. Det vert forventa høge ambisjonar og god kvalitet med omsyn til forsking og undervisning, samt aktiv deltaking i instituttet og fakultetet sitt strategiarbeid og faglege aktivitetar.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • søkjar må ha norsk autorisasjon som lege
 • søkjar må ha norsk doktorgrad i eit relevant fagfelt, eller tilsvarande kompetanse
 • søkjar må fylle krav til utdanningsfagleg kompetanse
 • den ideelle kandidaten publiserer på høgt internasjonalt nivå, kan vise til søknader og tilslag frå nasjonale og internasjonale finansieringskjelder for forsking og utdanningsarbeid, og har etablert, eller er i ferd med å etablere, eiga forskingsgruppe. Resultat oppnådd dei siste 5-7 år vil bli særleg vektlagt ved bedømminga
 • den ideelle kandidaten har erfaring med undervisning på bachelor- og masternivå eller i profesjonsutdanningar, og frå rettleiing av ph.d.-kandidatar
 • erfaring frå ulike nasjonale og internasjonale forskingsinstitusjonar, og evne til å etablere internasjonale nettverk vil telje positivt ved bedømminga, og det same gjer også erfaring av og interesse for innovasjon
 • personlege eigenskapar blir vektlagd ved vurderinga

Undervisningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga, sjå retningsliner for oppretting av ei pedagogisk mappe på Eining for læring. Førsteamanuensis vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode.

Vi tilbyr:

 • eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt
 • faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • løn etter lønssteg 68-74 (kode 1011/lønsramme 24.10), for tida kr 626 100-702 100, eller lønssteg 70-74 (spesialist) for tida kr 650 300 - 702 100. Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • søknadsbrev som fortel kvifor du søkjer stillinga
 • utfyllande CV samt relevante vitnemål og attestar
 • fullstendig publikasjonsliste
 • pedagogisk mappe, sjå Eining for læring
 • ei liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (høgst 10). For kvart arbeid skal det følgje med eit kort samandrag som omtalar dei viktigaste funna i arbeidet
 • dei 10 vitskaplege arbeida frå punktet over i pdf-format
 • namn og kontaktinformasjon til minst to referansar

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Leiar for undervisning ved Klinisk institutt 2 Mette Vesterhus ([email protected]; tlf. 90748643)

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane om moderat kjønnskvotering.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS