LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Koordinator / førsteamanuensis ved Senter for arktisk humaniora

Søknadsfrist: 07.12.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig nyopprettet stilling som koordinator/førsteamanuensis innenfor en ny strategisk satsing på arktisk humaniora, et virtuelt senter for arktisk humaniora – Centre for Arctic Humanities (ARCHUM). Satsingen har finansiering for fire år. Ønsket oppstart i stillingen så snart som mulig. Organisatorisk plassering vil bli avklart før ansettelse.

Vi søker en koordinator som:

 • har faglig kompetanse relevant for ARCHUM
 • ønsker å bidra med å synliggjøre humanistisk forskning på Arktis
 • er en aktiv forsker, fortrinnsvis innen arktisk humaniora, som har vist utvikling og publisert jevnlig de siste 5-7 årene
 • har erfaring med å bygge forskningsgrupper og forskningsnettverk
 • har erfaring med å bygge nettsider, drive forskningsformidling og synliggjøre aktuelle forskningsprosjekter
 • har erfaring med å søke finansieringskilder (fortrinnsvis NFR og EU).

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

En ny satsing – En plattform for arktisk humaniora

UiT Norges arktiske universitet etablerer et virtuelt senter for arktisk humaniora for å styrke kunnskap i og om Arktis. Det virtuelle senteret skal være en plattform som aktivt profilerer pågående humanioraforskning ved UiT, koordinerer humanioramiljøer på ulike enheter og bidrar til å bygge nye, sterke tverrfaglige og -fakultære forskningsmiljøer som settes i stand til å konkurrere om ekstern finansiering. Plattformen skal fungere som en møteplass for kunnskapsutveksling og -utvikling og legge til rette for at humanioramiljøene ved UiT tar en ledende rolle i kunnskap i og om Arktis. Plattformen skal bidra til innovasjon og nyskapning innen humanistisk forskning og formidling. Satsingen skal også støtte opp under digital humaniora og åpen forskning ved UiT.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

Om stillingen

Stillingen er en førsteamanuensisstilling i tverrfaglige kulturstudier/kulturvitenskap. Stillingsinnehaver skal bruke 50% av stillingen til å bygge opp og profilere ARCHUM. De andre 50% av stillingen brukes til egen forskning. Forskning skal underbygge plattformens faglige fokus.

Koordinatoren vil ha det overordnede ansvaret for å:

 • bygge opp og videreutvikle plattformen ARCHUM
 • etablere møteplasser med mål om kunnskapsspredning, -utvikling og -deling
 • stimulere til økt tverrfaglig samarbeid og samhandlingen mellom forskningsgrupper ved fakultetet og tverrfakultært
 • initiere og tilrettelegge for søknader til eksterne finansieringskilder

Stillingens arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • bygge opp et nytt nettsted og profilere forskningsprosjekter, samarbeidspartnere og relevante faglige aktiviteter på nettstedet
 • planlegge, koordinere og gjennomføre aktiviteter og arrangement for å synliggjøre humanistisk forskning på Arktis ved UiT internt og eksternt
 • koordinere forskningsmiljøer innen arktisk humaniora på ulike enheter, særlig på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetsbiblioteket og Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, og stimulere til tverrfaglig forskningssamarbeid
 • styrke fagmiljøene på feltet arktisk humaniora, inkludert samarbeid med andre universiteter i Arktis
 • fremme humanistisk innovasjon
 • initiere søknadsarbeid rettet mot nasjonale og internasjonale finansieringskilder og bidra i prosjektutvikling
 • bruke strategisk ulike kommunikasjonskanaler for å formidle og spre humanistisk forskning på Arktis (nettside, sosiale medier, blogg etc.)
 • drive egen arktiskrelatert forskning

Arbeidsoppgavene vil utføres i tett samarbeid med en referansegruppe og andre medarbeidere ved UiT.

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kvalifikasjoner

For denne stillingen må den aktuelle kandidaten ha:

 • doktorgrad innen et humanistisk fag
 • dokumentert erfaring med humanistisk forskning på arktiske spørsmål
 • erfaring med tverrfaglig forskning
 • erfaring med deltakelse i og oppbygging av forskningsgrupper og forskningsnettverk
 • erfaring med å søke ekstern forskningsfinansiering, (for eksempel NFR og EU)
 • erfaring med prosjektstyring
 • erfaring fra formidlingsarbeid
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Den aktuelle kandidaten bør ha erfaring med oppbygging av nettsider.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • være engasjert, kreativ og vise initiativ
 • ha evne til å selvstendig planlegge og gjennomføre arbeidet
 • ha gode samarbeidsevner og være en god relasjonsbygger (skape tillit, bygge nettverk og stimulere til samarbeid)
 • være strukturert og løsningsorientert, og kunne håndtere mange oppgaver
 • kunne jobbe tverrfaglig og være nysgjerrig overfor nye fagområder
 • ha interesse for formidling
 • evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer
 • ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen er avgjørende.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Søkere vil bli bedømt, men ikke ranget basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin (kun ved faste stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor)
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vi førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen (maks 5 arbeider).

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS