LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Bistilling som førsteamanuensis II i medisin (immunologi)

Søknadsfrist: 02.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

For ansatte i UNN: Bistilling som førsteamanuensis II i medisin (immunologi)

Om stillingen

Ved Institutt medisinsk biologi (IMB) er det ledig en 20 % bistilling som førsteamanuensis II i medisin (immunologi) for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse.

Stillingen må kombineres med hovedstilling som lege ved Immunologi og transfusjonsmedisin på UNN HF og forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.

Den som ansettes inngår i fagenheten immunologi og immunologisk forskningsgruppe ved IMB.

Den som ansettes skal i hovedsak delta i undervisning/- veiledning innen immunologi og transfusjonsmedisin av studenter på alle nivå og på de studieprogram som instituttet deltar i. Stillingsinnehaveren skal også ved behov delta i eksamensarbeid og kunne inneha ulike roller innen ledelse av utdanningene. Det forventes også at stillingsinnehaveren har aktiv forskningsaktivitet tilsvarende halve stillingen, og at man aktivt bidrar til søknader om ekstern finansiering.

Kontakt

Nærmere opplysninger om bistillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjonskrav

For stilling kreves godkjent medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon, samt erfaring fra arbeid innen fagfeltet immunologi og transfusjonsmedisin. Det kreves undervisningserfaring fra høyere utdanning, og erfaring med forskning.

For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig, og engelsk.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Slik søker du

Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

- Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.

- CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid

- Vitnemål og karakterutskrift for alle grader

- Attester

- Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse  

- Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS