Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i Computational Engineering

Søknadsfrist: 31.07.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonalt miljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i Computational Engineering ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser.

Stillingen er et samarbeid med Equinor og er knyttet til et nyopprettet master program i Computational Engineering, samt andre studieprogram ved instituttet.

Som førsteamanuensis skal du undervise, utvikle kurs og forske innenfor utvikling og anvendelse av beregningsmodeller, inkludert beslutningsanalyse, som er relevante for leting, produksjon, utvikling og transformasjon av energiressurser. Du vil benytte metoder som utforskende analyse av store datamengder, beslutningsanalyse, robust optimalisering, usikkerhetsanalyse og økonomisk analyse. Din ekspertise må være anvendelig for et bredt spekter av beslutnings- og modelleringsutfordringer innenfor energiressurser.

Verdi skapes ved hjelp av gode beslutninger. Gode beslutninger er avhengig av domenekunnskap, relevante modeller og data samt en evne til å kunne modellere. Modelleringskunnskaper og erfaring er essensielle elementer som kreves for å ta eller støtte beslutninger i komplekse eller usikre sammenhenger. Gode beslutningsmodeller krever domenekunnskap og data analyse. Stillingen krever kunnskap og erfaring innenfor analyse av komplekse ustrukturerte problemer for å generere nødvendig innsikt i beslutningssituasjoner innen teknologi, geovitenskap og økonomi. Det forventes at du har kunnskap, erfaring og motivasjon for å undervise og forske innenfor disse temaene.

Forskningskompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagfelt anses som relevant for stillingen:

 • beslutningsanalyse
 • matematisk modellering eller beregningsfysikk og programmering
 • dataassimilering og utforskende analyse av store datasett
 • robust optimalisering
 • statistikk

Forskningen skal ha blitt brukt på reservoar og/eller energiressurser.

Forskningsaktivitetene ved instituttet er i stor grad basert på ekstern finansiering, derfor forventes det at du deltar i strukturering og formulering av søknader for ekstern forskningsfinansiering. Studenter og stipendiater fra energiressursprogrammene skal være konkurransedyktige i et internasjonalt arbeidsmarked.

Det forventes at du bidra til instituttets pedagogiske profil og fremmer et utmerket læringsmiljø, i samarbeid med kolleger, studenter og eksterne interessenter. Du vil bidra med undervisning på alle nivåer (BSc, MSc og PhD) og veilede BSc- og MSc-studenter, PhD-kandidater og postdoktorer.

I tillegg til forskning og undervisning forventes det at du også er engasjert i generell videreformidling av relevante deler av forskningen til et bredere publikum.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en førsteamanuensis med doktorgrad innenfor et relevant fagområde og med demonstrerte kvalifikasjoner og kunnskap innenfor sentrale temaer i beslutningsanalyse og matematisk modellering, og med solid vitenskapelig kompetanse innenfor ett eller flere av disse temaene og domenekunnskap innen energiressurser.

Du bør fortrinnvis ha spesialisering innen beslutningsanalyse, geostatistikk og dataanalyse, robust optimalisering (EnKF-metoder), anvendt matematikk eller beregningsfysikk eller kompetanse i undergrunnen. Din kompetanse bør kunne anvendes på forskjellige beslutnings- og modelleringsutfordringer innen energiressursstyring. Du må ha ferdigheter og interesse i å undervise eksisterende kurs i reservoarmodellering, reservoarstyring og geostatistikk samt mulige nye kurs innen Computational Engineering.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden

Videre legges det vekt på at du har

 • ha gode samarbeidsevner som er nødvendige for felles tverrfaglige prosjekter
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering for, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter
 • god publikasjonshistorie med artikler i fagfellevurderte tidsskrifter og andre relevante internasjonale publikasjonskanaler
 • en reflekterende og samvittighetsfull holdning til egen undervisning og veiledning
 • demonstrere pedagogiske ferdigheter som kvalifiserer for utmerket undervisning, veiledning og formidling
 • erfaring og / eller interesse for utvikling av varierte læringsmetoder og digitale verktøy i undervisningen
 • erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evnen til å bygge og pleie nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med innovasjon og kommersialisering av forskning
 • evne til å håndtere tung arbeidsmengde, nysgjerrighet og motivasjon for å utvikle ny kunnskap i samarbeid med andre
 • gode teamarbeid og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • industriell erfaring og relevant samarbeid med industrien vil bli ansett som svært gunstig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Margot A.Treen, tlf: +4751831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen