LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førsteamanuensis i bærekraftig kjemi

Søknadsfrist: 29.11.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. UiS er det eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet utdanner kandidatar innenfor realfag og ingeniørfag, og utfører verdiskapande forsking og innovasjon. Fakultetet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på både bachelor-, master og doktorgradsnivå, i tillegg til årsstudium.


Fakultetet har om lag 2.880 studenter og 390 ansatte fordelt på syv institutt; Institutt for data- og elektroteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi,Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk samt Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i bærekraftig kjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi.

Fagområde for stillingen er bærekraftig kjemi.

Den som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Instituttet har 230 studenter og omlag 60 ansatte inkludert stipendiater, postdoktorer og laboratoriepersonale. Vi tilbyr to bachelorstudier, to masterstudier og et felles PhD-program. Innen instituttet er stillingen tilordnet faggruppen for kjemi og miljøteknologi.

Instituttets brede strategiske forskningsområder faller inn under «One Health» (helhetlig helseperspektiv) og et sirkulært samfunn/ sirkulærøkonomi. Kjemi er viktig for å forstå liv og miljøet på et molekylært nivå. En mer bærekraftig tilnærming til utvikling av kjemikalier og materialer utformet for forbedret helse og reduserte miljøpåvirkninger vil være viktig i fremtidig forskning.

Med denne stillingen ønsker vi å styrke vår undervisningskapasitet i fysikalsk kjemi og kjemiteknikk samt forskningsaktiviteter i bærekraftig kjemi. Vi søker en person med en sterk kjemibakgrunn, og forskningsaktiviteter som kan komplementere og styrke forskningsaktivitetene ved instituttet og til faggruppen for kjemi og miljøteknologi.

Forskningsaktivitetene i faggruppen vår dekker et bredt forskningsområde, fra syntese av nye organiske forbindelser med anvendelser innen avansert materialteknologi og medisin, utvikling av nye kjemikalier for industriell eller medisinsk anvendelse, nye teknologier for behandling av avfallsvann, forskning på vann-systemer til kjemisk mikrobiologi. Våre forskningsgrupper tilstreber å levere forskning på internasjonalt konkurransedyktig nivå. Vi forventer at vår nye kollega vil bidra med å komplementere og forsterke vår forskings- og undervisningsportefølje mot bærekraftig kjemi.

Vi er i ferd med å gjøre strategiske endringer i vårt kjemiingeniørstudium for å øke søkelyset på bærekraft, og du er invitert til å ta en nøkkelrolle i denne utviklingen. Du vil også være ansvarlig for å undervise vårt fysikalsk kjemi/kjemiteknikk kurs i bachelorstudiet.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet kjemi eller en annen relevant disiplin.

Søkere med spesialisering innenfor fysikalsk kjemi eller kjemiteknikk foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Du må kunne undervise i grunnleggende kjemi-kurs.

I tillegg bør du:

 • ha en sterk vitenskapelig publiseringsliste i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift som klart viser kvalifikasjoner som uavhengig forsker på internasjonalt nivå.
 • dokumentere evnen til å etablere fruktbart samarbeid med eksterne forskningsgrupper, så vell som innenfor din egen institusjon.
 • ha erfaring med forskningsopphold som postdoktor ved internasjonalt anerkjente institusjoner.
 • dokumentere tilstrekkelige vitenskapelige kunnskaper til å undervise sentrale kurs på bachelor, master og PhD-nivå.
 • dokumentere undervisningserfaring i et bredt område fra generelle kjemi kurs i forskjellige spesialiseringer til moderne spesialkurs på bachelor, master og PhD-nivå. Erfaring som kursansvarlig/kurskoordinator vil bli verdsatt.
 • ha erfaring i å veilede studenter i forskingsoppgaver på forskjellige nivå.

Du må i søknaden beskrive hvordan du kan styrke de pågående forskningsaktiviteter med instituttet - spesielt innen faggruppen for kjemi og miljøteknologi, men også ved tverrfaglig samarbeid ved UiS, så vel som internasjonalt samarbeid. Du må vedlegge en forskningsplan som synliggjør hva du vil forske på dersom du blir ansatt ved UiS, og forklare hvordan forskningen passer med og styrker instituttet.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Dersom du ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på tre år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Førsteamanuensis ved UiS oppfordres til videre kvalifisering med sikte på kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med gjeldende regler.

Videre legges det vekt på at du har

 • evne til å inspirere kollegaer med hensyn til forskning og utvikling av undervisning
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet og er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 600.000 - 700.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • forskningsplan
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • relevante vitnemål og attester
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS