LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førsteamanuensis i arkeobotanikk med spesialisering i palynologi

Søknadsfrist: 03.10.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. 


Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet.


Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. Museet har i dag om lag 80 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis i arkeobotanikk med spesialisering i palynologi ved Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern. Stillingen er eksternt finansiert. 

Fagområde for stillingen er arkeobotanikk med spesialisering i palynologi innenfor Holocen periode med kobling til menneskets utvikling i norsk forhistorie. Det vil bli utført prosjekt og analyser fra steinalder til middelalder (9800 BC til ca. AD 1536).

Den som ansettes skal hovedsakelig arbeide innenfor lovpålagte oppgaver iht. kulturminneloven, herunder med materiale fra arkeologiske forvaltningsundersøkelser, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen. Arbeid og forskning er hovedsakelig fra en arkeobotanisk synsvinkel på norsk materiale, med koblinger og paralleller til relevante europeiske forhold. Problemstillingene for arbeidet er i hovedsak tverrvitenskapelige, for å kunne besvare spørsmål knyttet til menneskelige forhold i forhistorien.

I tillegg må den som ansettes kunne veilede studenter på master- og doktorgradsnivå innenfor arkeobotanikk/miljøarkeologi ved behov. Kurs innenfor doktorgradsveiledning tilbys av universitetet. Utvikling av samarbeid med arbeidslivet, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår også i stillingen.

Generell stillingsbetenkning for førsteamanuensis ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter kandidater med doktorgrad relevant for fagområdet. Du må ha spesialisering innenfor pollenanalyse fra forhistorisk tid. Tilleggskompetanse i analyse av andre mikrorester som NPP (Non-pollen palynomorphs), fytolitter, isotoper og makrorester er en fordel.

Du må ha kunnskap om norsk/nord-europeisk flora, samt evne til å utføre botanisk feltarbeid på forvaltningsarkeologiske undersøkelser og rapportering.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående forskning og ha potensial for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.

Vi legger vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert. Dette i samsvar med prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Videre må du kunne dokumentere museal formidlingskompetanse eller utdanningsfaglig basiskompetanse. Med museal formidlingskompetanse menes formidling av spesifikk museal karakter og går dermed utover kravet for populærvitenskapelig formidling. Kravet til slik kompetanse skal ivareta formidling som skjer innenfor rammene av det som er særegent museumsvirksomheten, som utstillinger og formidling av museumsforsking og -virksomhet. Se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig basiskompetanse og museal formidlingskompetanse 

Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet om museal formidlingskompetanse eller utdanningsfaglig basiskompetanse, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Avdelingen har et internasjonalt miljø. Norsk er hovedspråket ved UiS, arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Du må kunne forfatte en faglig tekst på norsk eller et skandinavisk språk. Forvaltningsspråket er norsk, og faglig rapportering i forvaltning foregår på norsk eller et skandinavisk språk. Dersom du ikke behersker norsk eller et skandinavisk språk må du tilegne deg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 innen en periode på to år fra tiltredelse. Om nødvendig vil du få tilbud om norskkurs betalt av universitetet.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Den som ansettes må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Videre legges det vekt på at du har

 • erfaring fra
  • relevant feltarbeid og analyser, samt rapportskriving
  • prosjektarbeid fra andre relevante deler av Europa
  • samarbeid med arkeologer og/eller feltarbeid
 • kvartærgeologisk kompetanse og/eller arkeologisk utdanning
 • erfaring med, og interesse for veiledning og undervisning
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, at du kan vise til progresjon i forskning og publisering og at du er motivert for å fremme åpen forskning og forskningens egenverdi
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet og trives med tidvis høyt arbeidspress og korte tidsfrister
 • er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter, førsteamanuensis oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til professor
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 650.000 - 750.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi anser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder Krister Scheie Eilertsen, tlf: +47 98826959, e-post: krister.eilertsen@uis.no eller til 
 • Førsteamanuensis Jutta Lechterbeck , tlf: +47 48639485, e-post: jutta.lechterbeck@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: +47 51831216, e-post: janne.v.endresen@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen. 

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på forvaltningsmessig erfaring og kompetanse (for eksempel forvaltningsrapporter/spesialistrapporter)
 • dokumentasjon på museal formidlingskompetanse eller utdanningsfaglig basiskompetanse, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig basiskompetanse og museal formidlingskompetanse 
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentral i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over. 

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis.

Din kompetanse for stillingen inkludert forvaltningsmessig erfaring og kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komite ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger. 

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og en kort presentasjon av forskningsinteresser. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS