LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Professor / førsteamanuensis i helsevitenskap

Søknadsfrist: 20.02.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap er det ledig fast 100% stilling

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det ledig fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i helsevitenskap med spesiell kompetanse innen helse og teknologi. Tiltredelse snarest, og etter avtale.

Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie og helsevitenskap og Senter for Helse og Teknologi. Nærmeste overordnede er instituttleder/instituttnestleder. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen.

Helse og teknologi er et tverrfakultært og tverrsektorielt fagfelt innen forskning, utviklings- og innovasjonsarbeid som gjøres i tett samarbeid med relevante partnere; både kommuner, helseforetak, privat næringsliv og brukerorganisasjoner. Fakultetet søker engasjerte medarbeidere med et sterkt ønske om å bidra til fakultets faglige utvikling, sammen med kollegaer, studenter og samarbeidspartnere.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Den som tilsettes som professor forventes å være faglig pådriver innen området helsevitenskap med fokus på helse og teknologi og stimulere forskning på høyt internasjonalt nivå samt videreutvikle nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vedkommende vil få ansvar for forskning -og prosjektledelse og veiledning på området helse og teknologi som spesifisert over i høgskolens nettverk av forskere, og vil også undervise innen området helse og teknologi på alle utdanningsnivåer.

Dine arbeidsoppgaver er :

 • Bidrar i masterstudieretningen Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenestene i Master i klinisk helsearbeid
 • Veileder mastergrads- og ph.d.-studenter.
 • Bidrar til å realisere institusjonens vedtatte mål innenfor helse- og teknologifeltet innen FoUI og utdanning.
 • Bidrar til institusjonens tverrfaglige og tverrfakultære samarbeid og kompetanse videreutvikles innenfor feltet
 • Bidrar til å synliggjøre institusjonens virksomhet, rolle, profil og samfunnsmessige bidrag innen feltet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Igangsetter og realiserer FoUI-virksomhet, herunder akkvisisjon av forsknings- og utviklingsmidler og bidrar innen eksisterende virksomhet.
 • Universitetet har desentralisert utdanning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha kompetanse på professor-/førsteamanuensisnivå innen helsevitenskap med relevans for forskningsområdet helse og teknologi, fortrinnsvis med helse- eller sosialfaglig bakgrunn. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor/førsteamanuensis ervitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder innen fagområdet.

Det kreves bred erfaring og forskningskompetanse innen helsevitenskap med særlig fokus på et eller flere av følgende områder: digitalisering, innovasjon, e-helse og velferdsteknologi, robotisering, eller virtuelle læringsmiljøer. Søker må kunne dokumenterehøy forskningskompetanse innen ett eller flere av disse områdene.

Andre kvalifikasjoner er:

 • Dokumentert erfaring fra utviklings- eller implementeringsprosesser av velferdsteknologiske og eller utdanningsteknologiske løsninger,
 • innovasjonsprosesser innen helse- og velferdsfeltet og/eller analyse av slike prosesser.
 • Erfaring med og gode evner til å initiere, lede og delta i FoUI innen feltet.
 • Erfaring med og gode evner til samarbeid på tvers av institusjons- og faggrenser, forvaltningsmessige sektorer og nivåer og med offentlige og private aktører innenfor feltet.
 • IKT-kompetanse og erfaring med digitale verktøy

Den som ansettes som professor må dokumentere bred forskningskompetanse og erfaring innen helsevitenskap med særlig fokus på digital helse (ehelse) og kommunikasjon i tillegg til et eller flere av følgende områder: digitalisering, innovasjon, e-helse og velferdsteknologi, robotisering, eller virtuelle læringsmiljøer. De som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid. Senter for helse og teknologi samarbeider med en lang rekke ulike aktører i offentlig, privat og frivillig sektor. De som tilsettes må ha erfaring med, og gode evner til, samarbeid på tvers av fagområder, vitenskapelige tradisjoner og institusjoner.

Personlige egenskaper

 • engasjert i faglig utvikling
 • være initiativrik, fleksibel og løsningsorientert
 • ha evne til å inspirere kolleger og studenter
 • ha gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner

Utdanningsfaglig kompetanse og kvalitetsutvikling

Utdanningsfaglig basiskompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som professor må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Utdanningsfaglig kvalitetsutvikling

Det forutsettes at søkere på professorstillinger ved universitetet, gjennom å presentere en utdanningsfaglig portefølje eller mappe, i tillegg kan dokumentere:

 • Kvalitetsutviklings i egen undervisning og veiledning over tid.Minimumskravet til undervisning, veiledning og eventuell erfaring fra utdanningsledelse skal samlet sett ha blitt utført som en del av heltidsstilling i høyere utdanning i periode tilsvarende minimum tre år.I tillegg til erfaring i generell veiledning av studenter på bachelornivå, forventes det veiledningserfaring på masternivå, og helst også på ph.d.-nivå.
 • Aktiv deltakelse og lederskap i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med USNs kriterier, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. [Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.]

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og andre vilkår

Professor (kode 1013): NOK 702 100 - 977 600 i året (LT 74 – 86). Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 604 700 – 776 900 i året (LT 66-78). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor og inntil 10 for søkere til førsteamanuensis).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Søkere på stilling som professor og dosent skal som en del av den pedagogiske mappen i dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt ved å legge ved en:
  • Beskrivelse og refleksjon over arbeid med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid i tillegg til en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat.
  • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master- og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledning, skal søker også oppsummere sin veiledningserfaring og peke på mulige utviklingsområder som veileder.
  • Beskrivelse og refleksjon over eget lederskap og deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
 • Alle former for konkret dokumentasjon som attester, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS