LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Professor eller førsteamanuensis i odontologi (periodonti) ved Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 19.02.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Professor eller førsteamanuensis i odontologi (periodonti)

Ved Det medisinske fakultet er det ledig ei fast stilling som professor eller førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for klinisk odontologi.

Vi søkjer ein medarbeidar som saman med tilsette ved instituttet vil bidra til framifrå forsking og undervisning. Institutt for klinisk odontologi har eit forskingssenter beståande av fire forskingsgrupper som forskar på vevsregenerasjon, infeksjon og inflammasjon, populasjons og klinisk retta forsking og biomaterialar. Instituttet har ansvar for teoretisk og klinisk undervisning ved fagseksjonane og undervisninga dekker tannlege- og tannpleiarutdanninga, kvalifiseringsprogrammet for tannlegar med eksamen frå land utanfor EU/EØS og spesialistprogram.

Personen vi søkjer er i ein aktiv fase av karrieren innan klinisk verksemd, forsking og undervisning, og har fagleg tyngde innanfor eit forskingsfelt som er relevant for instituttet og fagseksjonen periodonti. Søkjar må dokumentere eiga forsking relatert til faget periodonti og instituttets satsingsområder.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Den som vert tilsett skal leie og initiere forskingsprosjekt, undervise og rettleie studentar og stipendiatar, og ta på seg administrative oppgåver etter rettleiande tidsmessige rammer. Det vert forventa at den tilsette regelmessig sender søknadar til relevante nasjonale og internasjonale kjelder for forskingsfinansiering. Undervisningsplikta i stillinga er først og fremst knytt til Seksjon for periodonti, men personen som vert tilsett pliktar å undervise i høve til dei studieprogramma fakultetet/instituttet til ei kvar tid har. Det vert forventa høge ambisjonar og god kvalitet med omsyn til forsking og undervisning, og aktiv deltaking i instituttet og fakultetet sitt strategiarbeid og faglege aktivitetar.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Kvalifiserte søkjarar har norsk doktorgrad i eit relevant fagfelt, eller tilsvarande kompetanse, har eller kan få norsk autorisasjon som tannlege ved tilsetjingstidspunktet. Det er vidare eit krav om godkjend spesialistutdanning i periodonti og omfattande klinisk erfaring innan fagområdet og med dentale implantat. Kjennskap til skandinavisk odontologi er ein føresetnad. Vi ønsker ein kandidat med evne og erfaring til samarbeid mellom ulike helseaktørar og som evner å styrke fagmiljøet på instituttet. Søkjar må kunne vise til brei erfaring med undervisning og kunnskapsformidling, og fyller krav til utdanningsfagleg kompetanse. Den ideelle kandidaten publiserer på høgt internasjonalt nivå, kan vise til søknader og tilslag frå nasjonale og internasjonale finansieringskjelder for forsking og utdanningsarbeid, og har etablert, eller er i ferd med å etablere, eiga forskingsgruppe. Resultat oppnådd dei siste 5-7 år vil verte særleg vektlagt ved bedømminga. Den ideelle kandidaten har også erfaring med undervisning på bachelor- og masternivå eller i profesjonsutdanningar, og frå rettleiing av ph.d.-kandidatar. Erfaring frå ulike nasjonale og internasjonale forskingsinstitusjonar, og evne til å etablere internasjonale nettverk vil telje positivt ved bedømminga, og det same gjer også erfaring av og interesse for innovasjon. Personlege eigenskapar verte vektlagd ved vurderinga.

Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga, sjå retningsliner for oppretting av ei pedagogisk mappe på Eining for læring. Kravet er absolutt for professor medan førsteamanuensis vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing.

Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode.

Vi tilbyr:

 • Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt
 • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • Professor:
 • Løn er for tida kr 864 500 (kode 1013, lønssteg 81). Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • Førsteamanuensis:
 • Løn er for tida kr 661 400 - 689 100 (kode 1011, lønssteg 70-72), eller løn for spesialist kr 689 100 - 714 000 (kode 1011, lønssteg 72-74). Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Søknadsbrev som fortel kvifor du søkjer stillinga
 • Utfyllande CV og relevante vitnemål og attestar
 • Plan for eiga forsking dei neste fem åra (maks 5 A4-sider)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe
 • Ei liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (høgst 10 for førsteamanuensis, høgst 15 for professor). For kvart arbeid skal det følgje med eit kort samandrag som omtalar dei viktigaste funna i arbeidet
 • Dei vitskaplege arbeida frå punktet over i PDF-format
 • Namn og kontaktinformasjon til minst to referansar

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte:

 • Seksjonsleiar ved Seksjon for periodonti, førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs, e-post: [email protected] eller
 • Instituttleiar professor Asgeir Bårdsen, e-post: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å verte ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS