LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i samtidskunst

Søknadsfrist: 23.10.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Om stillingen

Ved Kunstakademiet er det ledig en åremålsstilling i samtidskunst for en kunstner med betydelig kunstnerisk produksjon og erfaring. Stillingen er på åremål for seks år.

Kunstakademiet er verdens nordligste kunstakademi – som i tillegg til bachelor- og masterprogram i kunst tilbyr studier i landskapsarkitektur, forfatterstudiet og filmkunst. Akademiet er ett av tre institutt ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK). De to andre instituttene er Musikkonservatoriet og Universitetsmuseet. Kunstakademiet holder et høyt, internasjonalt utdanningsnivå, som har bidratt til å etablere akademiet som et unikt nav for kultur og kunnskapsutbytte i den arktiske regionen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Det kreves tilstedeværelse i arbeidstiden. 

Stillingens arbeidsområde

Sentral oppgaver:

 • Utvikle og utføre workshops innen ditt eget felt, undervise og veilede enkeltstudenter og grupper.
 • Planlegge undervisningen sammen med studieprogramleder og fagstab.
 • Initiere og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Delta aktivt i utviklingen av det faglige innholdet i studieprogrammene.
 • Bidra i undervisingsadministrative oppgaver, faglig ledelse og studentrekruttering, samt jobbe for samarbeid internt på UiT og med eksterne partnere.

Som professor/førsteamanuensis i samtidskunst får du mulighet til å utvikle kunstfeltet gjennom undervisning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.

Studentgruppen består av bachelor- og masterstudenter, og det forventes at du veileder og underviser alle studenter uavhengig av nivå og kunstnerisk uttrykk. Veiledning av ph.d.-kandidater i kunstnerisk utviklingsarbeid kan bli aktuelt.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For å kunne bidra til styrking av vårt akademiske miljø stilles det krav om å bosette seg i Tromsø under studieåret. 

For stilling som førsteamanuensis kreves

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • gjennomført godkjent stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet, og
 • dokumentert utdanningsfaglig basiskompetanse (kan tilegnes innen to år og erstattes av kunstnerisk formidlingskompetanse - se eget avsnitt)

For stilling som professor kreves

 • omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå, og
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå (kan erstattes av kunstnerisk formidlingskompetanse - se eget avsnitt)
 • kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå. UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for humanistiske fag ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du her

For begge stillingsbetegnelser kreves det i tillegg

 • godt dokumentert, omfattende erfaring og praksis som kunstner på selvstendig og høyt nivå 
 • erfaring med undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå 
 • visjoner og engasjement for utdanning og læring
 • inngående kunnskap om relevant samfunnsmessig, teknisk og materiell utvikling innenfor fagområdet
 • at du kan undervise og veilede på ett av de skandinaviske språkene og ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk
 • personlige egenskaper som gjør deg omsorgsfull med sterk ansvarsfølelse og som gir meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø, vilje til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, for universitetet som helhet, og til å søke eksterne midler

I tillegg er det et ønske at du har

 • erfaring fra å utvikle, lede og gjennomføre undervisning av høy kvalitet på alle utdanningsnivåer, inkludert doktorgrad 
 • erfaring fra å skape, lede og utvikle kunstneriske aktiviteter av høy kvalitet 
 • engasjement for å jobbe for likeverd, mangfold og inkludering
 • erfaring med å utvikle partnerskap og lede prosjekter 
 • internasjonal erfaring og relevante nettverk 
 • erfaring med undervisningsadministrasjon, rekrutteringsarbeid og ledelsesoppgaver 
 • god organisasjonsforståelse
 • erfaring fra arbeid med samiske og/eller kvenske problemstillinger i kunstneriske utviklingsarbeid, undervisning og formidling

Ved vurdering av søknadene legges det særlig vekt på kunstnerisk kompetanse. Hensyn knyttet til UiTs strategi vil også bli vektlagt.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

 • a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 
 • b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå. For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe. Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom 

 • beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning, som bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå, og i tillegg til å beskrive omfang av veiledningen også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Søkere bedømmes, men rangeres ikke basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Kunstnerisk formidlingskompetanse kan erstatte kravet om utdanningsfaglig kompetanse. For mer informasjon se: Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen (inntil 3 sider)
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid, inkludert en oversikt over meritter som tydelig viser kunstnerisk og pedagogisk erfaring
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 3 referanser, gjerne en student, en kollega, og nærmeste leder 
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse, eller eventuelt dokumentasjon på kunstnerisk formidlingskompetanse (se eget avsnitt)
 • portfolio i digital form med 6-10 kunstverk (inntil 20 sider A4)

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin 
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS