Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Professor / førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Søknadsfrist: 09.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Om stillingen

Ved Kunstakademiet er det ledig to faste stillinger som professor eller førsteamanuensis i landskapsarkitektur. Den ene stillingen er ledig fra 01.08.21 og den andre har fleksibel startdato i 2022. Arbeidssted er UiT i Tromsø. Alle oppgaver tillagt stillingen forutsetter 100% tilstedeværelse i arbeidstiden på arbeidssted. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Kunstakademiet - Høsten 2018 ble de første studentene tatt opp på et felles femårig landskapsarkitekturutdanning UiT har etablert i samarbeid med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Denne masterutdanningen i landskapsarkitektur er basert på de beste utdannings- og profesjonstradisjoner innenfor landskapsarkitektur og har et spesielt fokus på hvordan natur- og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem i nord. Stillingene som lyses skal være tilknyttet Kunstakademiet ved UiT. Kunstakademiet har studenter og tilsatte innenfor fagområdene kunst, skrivekunst og landskapsarkitektur. De som tilsettes forventes også å samarbeide tett med Institutt for Urbanisme og Landskap ved AHO

Stillingens arbeidsområde

Personene vi søker skal være med i et faglig sterkt team som:

 • Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet som er allsidige, skapende og nytenkende og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
 • Driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder.
 • Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling med den arktiske/subarktiske konteksten som ramme.

Undervisning og veiledning:

De som tilsettes skal ha hoveddelen av undervisnings- og veiledningsoppgavene knyttet til fjerde og femte året i studieprogrammet (masternivå). Stillingene kan også bli tillagt veiledning av stipendiater (ph.d./postdoc).

Forsknings- og utviklingsarbeid:

De som tilsettes forutsettes å opprettholde et høyt faglig nivå gjennom egen forskning og utviklingsarbeid og ved deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter på internasjonalt nivå. Det forventes også at de skal være sentrale faglige bidragsytere gjennom aktivt faglig samarbeid med kollegaer og studentinvolvering. Det settes normalt av inntil 50 % av stillingsomfanget til FoU-virksomhet.

Administrative oppgaver:

De som tilsettes skal bidra til utvikling og realisering av det femårige studieprogrammet som startet opp i 2018. I stillingene inngår ulike fagadministrative oppgaver innenfor aktuelt fagområde og ved Kunstakademiet for øvrig. I tillegg vil det komme ulike administrative oppgaver som skal bidra til realisering av universitetets og akademiet uttalte strategiske målsettinger.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Thomas Juel Clemmensen,

eller instituttleder Kjell Magne Mælen:

Kvalifikasjoner

Utviklingen av et nytt studium er utfordrende og stiller krav til at de som tilsettes har gode evner og erfaring fra utadrettet virksomhet. Vi søker etter energiske landskapsarkitekter med dokumentert interesse/erfaring fra arktiske/subarktiske problemstillinger og som kan dokumentere forsknings- og utviklingsarbeid med fokus på hvordan natur- og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem.

Personene vi søker må kunne dokumentere

 • profesjonell grad i landskapsarkitektur eller tilsvarende
 • erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid på internasjonalt nivå, inkludert praktisk/design-relatert forskning og erfaring fra prosjektledelse
 • erfaring med undervisning på masternivå i landskapsarktiektur eller tilsvarende
 • gode formidlings- og samarbeidsevner
 • relevant internasjonalt fagnettverk

Språkkrav - søkere må beherske et av de skandinaviske språkene og ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk. Søkere som ikke er fra Skandinavia må beherske norsk på minimum nivå B2/C1 innen to år etter ansettelsen.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. Det må fremgå av søknaden om du ønsker å bli vurdert til stilling som professor eller førsteamanuensis.

For stilling som professor kreves

 • vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

I tillegg skal det dokumenteres

 • kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

For stilling som førsteamanuensis kreves

 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger må tilleggskravene til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt. Det stilles krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

De som ikke oppfyller kravene til udanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Komplett liste over publikasjoner som angir hvilke arbeider som er fagfellevurdert
 • Portfolio over vitenskapelige arbeider, inntil ti (inkludert praktisk/designrelatert forskning)
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Portfolio over undervisning med opp til fem eksempler fra relevante kurs som beskriver rollen og deltakelsen for hvert kurs
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig basiskompetanse:
  1. a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan
  2. b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.
  • For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene a og b. Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:
   • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
   • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
   • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Kapasiteten for elektronisk innsending av materiell i Jobbnorge er på 15MB. Dersom kapasiteten ikke er tilstrekkelig så kan en løsning være å legge ved lenker til nettsteder der materialet er tilgjengelig for vurdering.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. All nødvendig informasjon må være tilgjengelig i jobbnorge innen søknadsfristen. Informasjon som ikke er sendt inn som del av søknaden vil ikke bli vurdert av komiteen.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS