Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor I / Førsteamanuensis i medisin (psykiatri) ved Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 01.09.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig fast 100 % stilling som professor I/førsteamanuensis i medisin (psykiatri) ved Enhet for barne- og ungdomspsykiatri, Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA), Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Stillingen er knyttet til 20 % bistilling som overlege i barne- og ungdomspsykiatri ved Seksjon forskning psykisk helse barn og unge ved Avdeling for forskning og innovasjon (FIA) ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF. Det er et tett samarbeid mellom OUS og UiO innenfor forskning og undervisning.

Den som ansettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin og fakultetets bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg harfakultetet ansvar for forskerutdanningen.

Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (plenumsundervisning og i smågrupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen. Det forventes at den som ansettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved ansettelser og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

Enhet for barne- og ungdomspsykiatri dekker forskning og undervisning på ulike områder innen psykisk helse hos barn og ungdom. Enheten har om lag 8 vitenskapelig ansatte per d.d. ogarbeider med omfattende forskningsvirksomhet innenfor ulike områder blant annet forløp av psykiatriske vansker, psykose hos ungdom, ADHD og ledsagende vansker, autismespekterforstyrrelser, alvorlig emosjonell dysregulering, nevrodegenerative sykdommer, selektiv mutisme og alvorlig selvskading hos ungdom.

Stillingen tillegges funksjon som avdelingsleder, herunder koordinering av forsknings-, utdannings- og utviklingsaktiviteter innad i Enhet for barne- og ungdomspsykiatri, UiO, deltagelse i klinikkens ledergruppe, tilrettelegging for forskning i avdelingen, ansvar for samhandling innad i avdelingen, resultatoppnåelse etter fastsatte mål og ivaretagelse av godt arbeidsmiljø i avdelingen.

Arbeidsoppgaver i bistillingen som overlege vil være bidrag til initiering og gjennomføring av forskningsprosjekter, forskerveiledning, bidra i forskeropplæring og undervisning.

Den som ansettes i stillingen vil ha kontor gjennom hovedstillingen i et tverrfaglig forskningsmiljø på klinikk PHA i Oslo.

Kvalifikasjonskrav

 • Medisinsk embetseksamen.
 • Spesialistkompetanse i barne- og ungdomspsykiatri og autorisasjon i Norge er en forutsetning for å ivareta begge stillingene.
 • Doktorgrad innen relevant fagområde
 • Relevant klinisk erfaring som skal brukes i undervisning
 • Det forventes at den aktuelle søkeren:

- har høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling

- har høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale

- utarbeider en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen.

 • Den aktuelle søkeren må vise til relevant undervisningserfaring. Ansatte som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen påannen måte.
 • Søkere må kunne undervise på norsk eller et skandinavisk språk ved tiltredelsestidspunktet. I tillegg forventes det gode engelskkunnskaper
 • Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt
 • I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning

Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved avdelingen. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for avdelingens strategiske satsning.

En tre-årig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst relevant for instituttets strategiske satsninger må utvikles og presenteres til forskningsleder innen seks måneder etter ansettelse.

Vurderingsgrunnlaget for sakkyndig komité er vitenskapelige arbeider og andre faglige, pedagogiske og fordelingsmessige kvalifikasjoner. I komiteens rangering av kompetente søkere trekkes hele bredden av disse kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Pedagogiske ogvitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige kvalifikasjoner. Originalitet og nyskaping i vitenskapelig produksjon vektlegges foran totalt omfang og nyere arbeider tillegges større vekt enn eldre. Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon vil også bli vektlagt.I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og fagligeformidlingskvalifikasjoner (basert bl.a. på prøveforelesning), planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 648 700til kr. 790 100 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr. 765 600 til kr. 994 200 avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Separat vedlegg med inntil 10 publikasjoner akademiske arbeider
 • Oversikt over erfaring med veiledning av PhD kandidater, inkludert kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og disputasdato
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner. Det skal benyttes intervju og prøveforelesning i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS