Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor i drama

Søknadsfrist: 28.05.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det fra 01.01.2021 ledig en til to (1–2) 100 % faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i drama.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og har en sentral beliggenhet i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid.

Les mer om fakultetet og instituttet.Les mer om våre forskergrupper.

Det er viktig at den som ansettes, kan utvikle dramafaget i sammenheng med andre fag, samtidig som dramafaglig profesjonalitet opprettholdes og videreutvikles.

Instituttet har samlings- og nettbasert undervisning som satsingsområde, og de som ansettes, må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier, samt påregne arbeidsoppgaver knyttet til både forskning, undervisning og oppdragsvirksomhet. Det kan bli aktuelt med undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet både til eget institutt og ved andre institutter.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt etter- og videreutdanninger og oppdragsvirksomhet (EVU)
 • ha kontakt med praksisfeltet, og samarbeide rundt bachelorstudentenes praksisperioder
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid, orientert mot profesjonsspesifikke problemstillinger
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis i drama kreves doktorgrad i aktuelle fagområder knyttet til dramafaget eller tilsvarende.
 • For ansettelse i stilling som førstelektor i drama kreves hovedfag eller mastergrad i aktuelle fagområder knyttet til dramafaget eller tilsvarende, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater. Det vil bli lagt stor vekt på at søkere som ikke har førstekompetanse, har motivasjon for å kvalifisere seg til førstestilling. For midlertidig ansettelse i stilling som universitetslektor i drama kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet eller høgskole i aktuelle fagområder knyttet til dramafaget, eller tilsvarende.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) på engelsk som dekker dette kravet, sammen med Universitetet i Oslo.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i et skandinavisk språk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingenPublikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • kjennskap til og/eller erfaring fra barnehagefeltet
 • kjennskap til og/eller erfaring fra barnehagelærerutdanningen
 • undervisningserfaring på bachelor- og masternivå
 • veiledningserfaring på ulike nivåer
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et nordisk språk og engelsk

Søkere som ikke har et av de nordiske språkene som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandlinghvis relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198 i lønnstrinn 60 – 74, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år (universitetslektor i lønnstrinn 51-66, fra kr 456 400,- til kr 594 400,- per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/03741

Logg inn og søk stillingen

Kontakt

Søknadsfrist: 28.05.2020