Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor / førsteamanuensis i rettsvitenskap, innenfor fagområdet rettshistorie

Søknadsfrist 15.03.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Det juridiske fakultet er det ledig en stilling som professor (1013) /førsteamanuensis(1011) i rettsvitenskap innenfor fagområdet rettshistorie.

Til stillingen ligger undervisnings- og forskningsplikt innen fagområdet rettshistorie samt plikt til å undervise i andre sentrale obligatoriske fag på masterstudiet i rettsvitenskap.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på professor- eller førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap innenfor fagområdet rettshistorie. Se også Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, særlig § 1-4.

For ansettelse som professor kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder, jf. § 1-2 i denne forskriften:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Søkere må dokumentere grunnutdanning i form av en fem-årig norsk mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende juridisk utdannelse, hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet ), hvor 2 av årene er på masternivå.

Til stillingen ligger vanlig forsknings- og undervisningsplikt. Søkere må fra tiltredelsen ha nødvendige faglige forutsetninger for å kunne undervise, veilede og delta i eksamenssensur innenfor rettsstudiets obligatoriske fag, på et av de skandinaviske språk.

Søkere må framlegge et notat hvor de presenterer planer for egen forskning og fagutvikling på området for de kommende år og for større forskningsprosjekter for fagområdet, sitt pedagogiske grunnsyn, erfaringer og planer for formidling, samt preferanser for hvilke obligatoriske fag søkeren ønsker å undervise i utover rettshistorie.

Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser og med henblikk på utviklingen av rettshistoriefaget.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, som er nevnt ovenfor, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekt- og ledelseserfaring i så vel forskning som undervisning, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Det vil bli lagt særlig vekt på vitenskapelige arbeider som er relevante for fagområdet rettshistorie. Det vil bli lagt vekt på bidrag til norsk rettshistorie. Videre vil det bli lagt vekt på planer for egen forskning og for større forskningsprosjekter innenfor fagområdet rettshistorie og relevant erfaring fra undervisning i både rettshistorie og andre sentrale obligatoriske fag på profesjonsstudiet i jus (master i rettsvitenskap).

Søkeren skal utarbeide et notat på totalt maksimum 6 sider(se også over, under kvalifikasjonskrav) som redegjør for:

(1)Søkerens pedagogiske syn samt eventuelle planer for undervisningsformer(2)Plan for egen forskning de kommende år(3)Søkerens erfaringer fra formidling på eget felt, og forslag til framtidig formidling.(4)Søkerens preferanser når det gjelder undervisning i sentrale obligatoriske fag på profesjonsstudiet i jus

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

Vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige faglige og andre kvalifikasjoner.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og stillingsbeskrivelse.

Søkere som blir innstilt på grunnlag av den skriftlige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og vil også måtte avholde en eller flere prøveforelesninger som det vil bli lagt vekt på ved den endelige vurderingen.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 893 900,- til kr. 1 024 00,- avhengig av kompetanse i stilling som professor (1013)
 • Lønn fra kr. 682 200,- til kr. 713 600 avhengig av kompetanse i stilling som førsteamanuensis (1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søkere må angi hvilke (n) stillingskategori de søker på
 • Søknadsbrev og CV
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelige arbeider
 • Kort redegjørelse for inntil 10 arbeider som søker ønsker bedømt
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester
 • Notat om undervisning, forsknings- og formidlingsplaner på maks 6 sider
 • En oversikt over øvrige kvalifikasjoner bilagt dokumentasjon

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I tillegg kan inntil 10 vitenskapelige arbeider sendes inn. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

De vitenskapelige arbeidene kan sendes:

Det juridiske fakultet, postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Andre opplysninger

Ved bedømmelsen har søkerne ikke krav på å få generell vitenskapelig kompetanse bedømt utover det som er nødvendige for tilsetting i denne stillingen.

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor og instituttleder Inger Johanne Sand: Telefon: +47-22850213

https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/ijsand/index.html

For søknadspraktiske spørsmål: Marianne Gjerstad:

https://www.jus.uio.no/personer/administrasjonsseksjonen/magj/index.html

Søk på stillingen