LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førsteamanuensis / universitetslektor i bygningsteknologi

Søknadsfrist: 28.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Fakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi / Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi

Om stillingen

Ved UiT i Narvik, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet), Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi (IBEM) er det ledig fast 100%-stilling som Førsteamanuensis/universitetslektor innen fagområdet bygningsteknologi. Kjernevirksomheten ved instituttet er utdanning, forskning og formidling innenfor byggrelaterte ingeniørfag. Instituttets overordnede målsetning er å bidra til bærekraftig utvikling av landsdelen og nordområdene. Vi leverer ingeniørfaglig kompetanse til bygg- og anleggsnæringen på nasjonalt og internasjonalt nivå, men vi har også en sterk kobling til næringslivet i landsdelen. Instituttet er lokalisert i Narvik, men tilbyr desentralisert ingeniørutdanning både i Alta og Mo i Rana, samt nettbaserte utdanninger. Instituttet har 450 studenter.

Arbeidssted er UiT i Narvik. Du må kunne starte i stillingen i Narvik innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forsknings-/ arbeidsområde

Den aktuelle stillingen er administrativt knyttet til IBEM. Stillingen er faglig knyttet mot bachelorstudiet Bygg.

Stillingen skal i hovedsak bidra til å dekke undervisning og veiledning, samt deltakelse i FoU-virksomhet innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Landmåling
 • Geoteknikk
 • Veg- og arealplanlegging

Utdypende informasjon om fagene som det i dag blir gitt undervisning i, finnes på byggingeniørstudiets hjemmeside

Til stillingen hører rett og plikt til å drive FoU arbeid i samsvar med det som er vanlig ved universiteter i Norge. FoU-arbeidet ved instituttet er i hovedsak organisert i egne FoU-grupper. Den som tilsettes vil bli tilknyttet relevant forskningsgruppe, med utgangspunkt i fagområde og interesser samt instituttets FoU-strategi.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må ha kunnskap på master (siviling.) eller dr.ing-nivå innenfor ett eller flere av fagområdene landmåling, geoteknikk, eller veg- og arealplanlegging
 • Kompetanse innen flere av de nevnte fagfeltene vil bli vektlagt.
 • Arbeidserfaring fra entreprenør eller rådgivende virksomhet innen bygg- og anleggsbransjen er en fordel.
 • Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, skriftlig og muntlig.
 • Søkeren må ha gode kunnskaper i engelsk.
 • Søkeren bør være fortrolig med relevante dataverktøy innenfor aktuelt fagområde.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Den som tilsettes må i tillegg påregne ivaretakelse av oppgaver ifm. gjennomføring av hovedoppgaver ved instituttet, samt aktiv deltagelse i instituttets øvrige aktiviteter. Den som tilsettes vil være ansvarlig for at dette gjennomføres i samsvar med til enhver tid gjeldende retningslinjer for universitetet.IBEM har et nært samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. Samarbeidet skal videreutvikles og vedlikeholdes slik at studiet er relevant og kan møte byggenæringens behov. Det forutsettes at den som tilsettes bidrar til dette arbeidet.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Meget gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS