LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i arbeidsliv / organisasjon og/eller ledelse - 3 stillinger

Søknadsfrist: 31.10.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr ph.d. utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Vil du delta i et spennende ledelsesfaglig forsknings -og undervisningsmiljø?

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap har ledig tre faste stillinger som professor/førsteamanuensis i arbeidsliv/organisasjon/ledelse med kompetanse i ett eller flere av de følgende områder: ledelse og organisasjonsteori, arbeidsorganisering, endringsprosesser og kjønnsperspektiver på. Stillingene er knyttet til faggruppen for Ledelse og innovasjon.

Fakultetet søker etter faglig engasjerte kollegaer som ønsker å bidra til å videreutvikle utdannings- og forskningsmiljøet ved Nord universitet innen innen arbeidslivs, organisasjon og ledelsesfeltet. Stillingene er fortrinnsvis tilknyttet fakultetets Master i kunnskapsledelse ved studiestedet Levanger og består hovedsakling av undervisning, veiledning og forskning. Faglige administrative oppgaver må også påberegnes. Fagmiljøet samarbeider tett og vektlegger dialog og prosessbasert tilnærminger i møte med studentene. 

Fagmiljøet ved fakultetet er fordelt på to studiesteder, Bodø og Levanger, og samarbeid mellom vitenskapelige ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Vi tilbyr Master i kunnskapsledelse (Levanger), Master i HRM (Bodø), Master i samfunnsanalyse og bachelor i HRM. Personale oppmuntres til samarbeid, noe som forventes av de som ansettes i stillingene. Pågående forskning og potensiale for å styrke fakultetets forskningsprofil og strategi de kommende år er viktig i vurderingen av søkere.

Det vektlegges samarbeid mellom vitenskapelige ansatte uavhenig av geografisk plassering. Kontorsted er Levanger, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Fakultetet praktiserer residensplikt.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på ulike nivå (bachelor/master) innen ett eller følgende områder: arbeidsliv, organisasjonsteori, det norske arbeidslivet og kjønnsperspektiver (kunnskapsledelse, arbeislivsorganisering, endringsledelse, organisasjonsutvikling, innovasjonsprosesser og ledelse) 
 • Veiledning av bachelor- master- og doktorgradsstudenter 
 • Forskningsledelse
 • Forskning innen et eller flere følgende områder: organisasjonsteori, ledelse og arbeidslivsfeltet (for eksempel kunnskapsorganisasjoner, kunnskapsledelse, endrings- og utviklingsprosesser, innovasjon)
 • Initiativtaking til og utvikling av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet, samt bidra til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 
 • Tilrettelegging for samarbeid og forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere 
 • Bidra til utviklingen av fagmiljøet på faggruppen og fakultetet, sammen med kollegaer
 • Faglig/administrative oppgaver 

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor:

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen arbeidsliv og/eller organisasjon og/eller ledelse (kunnskapsledelse, arbeidsliv, organisasjonsutvikling og innovasjon eller andre tilsvarende fagområder)
 • Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Undervisningserfaring innenfor feltet organisasjon og endringsledelse, kunnskapsledelse, arbeidsliv, organisasjonsutvikling og innovasjon eller andre tilsvarende fagområder
 • Må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt ha en god kunnskap om det norske arbeidslivet og/eller nordiske arbeidslivet
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som professor, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nord universitet har vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor arbeidsliv og/eller organisasjon og/eller ledelse eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt ha en god kunnskap om det norske arbeidslivet og/eller nordiske arbeidslivet
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, , se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle: 

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren, innen fagområdet organisasjon og ledelse; arbeidsliv, organisasjonsutvikling og innovasjon 
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.10.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt utenfor EØS-området/Storbritannia ber vi deg legge ved NOKUT-godkjenning, nokut.no 

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30070844

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS