LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i husdyrfag

Søknadsfrist: 11.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 800 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Alger og mikrobiell bioteknologi og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Vil du være med å videreutvikle og styrke det husdyrfaglige miljøet ved Nord universitet?

Om stillingen

Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), lyser ut en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i husdyrfag. Stillingen er plassert i faggruppe Husdyr, produksjon og velferd og er primært tilknyttet studieprogrammene bachelor i husdyrfag og master i biovitenskap, spesialisering i husdyrvitenskap. Stillingen har kontorsted Steinkjer, men kan også bli tillagt oppgaver ved studiested Bodø.

Den som ansettes skal bidra til forskning på relevante fagområder, og ivareta forskningsbasert undervisning knyttet til studieprogrammene. Aktuelle forskningsområder er husdyrproduksjon, dyrevelferd, dyrehelse, driftsoptimalisering, presisjonshusdyrbruk (precision livestock farming), husdyrbygg og klima i landbruket.

Stillingen blir tillagt undervisningsoppgaver i henhold til fakultetets løpende behov og kandidatenes kompetanse. Eksempler på aktuelle undervisningsområder er anatomi og fysiologi, ulike husdyrproduksjoner, presisjonshusdyrbruk, husdyrbygg.

Nord universitet på Steinkjer tilbyr gode undervisningslokaler og laboratorier på campus i tillegg til fasiliteter for anvendt forskning innen husdyrfag i samarbeid med Mære landbruksskole. Universitetet er samlokalisert med omtrent 40 andre virksomheter innen forskning, næringsliv og forvaltning i «InnoCamp».

Avhengig av faglig profil skal den som ansettes kunne undervise og gi veiledning på både bachelor, master og ph.d.-nivå ved fakultetet. Det forventes at de som ansettes har fokus på forskningsbasert undervisning og studentaktive læringsformer samt bidrar til å videreutvikle studietilbud og emneportefølje. Stillingen kan også tillegges undervisningsoppgaver på andre studieprogram etter fakultetets behov. Undervisningen i husdyrfaglige emner skal være tilpasset nordiske forhold.

Nord universitet har fokus på pedagogikk i undervisning, og det forutsettes at den som ansettes bidrar til å styrke det pedagogiske fokus ved fakultetet.

Stillingen skal bidra til å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt til å videreutvikle eksisterende forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

I tillegg til undervisning og forskning, omfatter stillingen også administrativt arbeid knyttet til undervisning, forskning og formidling. Arbeidsoppgavene tilpasses fakultetets behov og den ansattes kompetanse.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette professor/førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å ansette som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves det professorkompetanse innen husdyrfag, veterinærmedisin eller annet relevant landbruksfaglig område. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde. Ved vurdering av kandidater for professorat vil komiteen legge til grunn de nasjonale kriteriene for professoropprykk, jfr. notat fra UHR Samordning av prosessene for professoropprykk innen MNT-fag.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Ansettelse som førsteamanuensis

Det kreves bestått akademisk grad innenfor husdyrfag, veterinærmedisin eller annet relevant landbruksfaglig område samt norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Søkeren må dokumentere publikasjoner i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrift. Det vil bli vektlagt om søkere har deltatt i nasjonale eller internasjonale prosjekter, fortrinnsvis finansiert via konkurranseutsatt finansiering.

Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • Det kreves bestått akademisk grad innenfor husdyrfag, veterinærmedisin eller annet relevant landbruksfaglig område.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.219, se mer informasjon på Nords nettsider.
 • Undervisningen vil være både på norsk og engelsk, og søkere må derfor ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk, svensk eller dansk, samt engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- eller høgskolenivå samt god kjennskap til generelle forhold innen norsk/nordisk husdyrproduksjon.
 • Stillingen krever en sterkt motivert og dynamisk person med gode mellommenneskelige egenskaper. Den som ansettes forventes å bidra til å videreutvikle faglig samarbeid mellom fakultetets forskningsgrupper, og bidra til publikasjoner og prosjektsøknader av høy kvalitet. Kvalitet på forskningen vil vurderes i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA), hvor forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning vektlegges og ikke hvor arbeidene er publisert.
 • Det må fremgå av søknaden om du ønsker å bli vurdert til stilling som professor eller førsteamanuensis.
 • Søknaden skal være på engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Forskning:

 • Relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring fra internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

Undervisning/pedagogikk:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner

Yrkeserfaring:

 • Primært erfaring fra arbeid tilknyttet husdyrhold under norske / nordiske forhold.
 • Sekundært mer generell erfaring fra arbeid tilknyttet nordisk landbruk.

Personlige egenskaper:

 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1011 for førsteamanuensis og eventuelt kode 1009 universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 11.05.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 11.05.2021

Ref.nr. 30110513

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS