Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis i sykepleie (intensivsykepleie)

Søknadsfrist: 25.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i undervisning, forskning og utvikling, og ønsker å styrke vårt fagmiljø?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis i sykepleie for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie med kontorsted Mo i Rana. Det er residensplikt i stillingen og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Arbeidsoppgaver tilknyttet andre studier på fakultetet og Nord universitets øvrige studiesteder kan være aktuelt.

Vi søker etter en fagperson med spesiell kompetanse innen medisinsk- og kirurgisk intensiv-/akuttsykepleie, og med solid klinisk kompetanse og erfaring fra området. Annen type videreutdanning (anestesi, operasjon o.l) vil også være relevant. Den som ansettes må kunne undervise ut fra både et naturvitenskapelig og sykepleiefaglig perspektiv, og kunne veilede studenter som har praksis innenfor dette og andre fagområder innenfor sykepleierutdanning.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Den som ansettes må kunne forske på tema som er relevant for intensivsykepleie og tilgrensende fagområder, læringsmetoder, simulering og ferdighetsøvelser. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.

Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter i bachelor i sykepleie. Det må forventes noe undervisning og veiledning ved fakultets videreutdanninger, master og ph.d.-program ved behov. Undervisning og veiledning av studenter via nettbaserte løsninger, samt veiledning av studenter i praksisstudier i regionen inngår også i stillingen.

Det forventes at søkere på sikt har en målsetting om å oppnå kompetanse som professor i fagområdet.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen eget fagområde
 • Undervisning og veiledning av bachelorstudenter i sykepleie, og ved behov master- og ph.d.-kandidater
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Eksamen og sensurarbeid
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Søke om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Ivareta fakultetets faglige ansvar sammen med andre vitenskapelige ansatte
 • Strategisk arbeid ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for begge

 • Relevant klinisk erfaring
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra relevant forskning og vitenskapelig publisering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høgskolenivå
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass og forskningsgrupper i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 26.10.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

St.nr. 30091929

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS