LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i helsevitenskap (folkehelsearbeid)

Søknadsfrist: 04.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Vil du være med på vår satsning innen folkehelsearbeid? Vi har ledig stilling som Førsteamanuensis i helsevitenskap (folkehelsearbeid)

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap, for snarlig tiltredelse. Stillingen er primært knyttet til master i helsevitenskap fordypning folkehelsearbeid. Noe arbeid må likevel påregnes ved andre program som bachelor i sykepleie/paramedisin. Det er residensplikt i stillingen og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Master i helsevitenskap er en ny-etablert master med fordypningsområder. Fordypningen folkehelsearbeid har et vitenskapsfilosofisk grunnlag som bygger på helsefremming (promosjon), forebygging (prevensjon), og samfunnsplanlegging. Videre har fordypningen et særlig profesjons- og praksisnært fokus. Stillingen inngår i et tverrfaglig miljø ved fakultetet og er knyttet til forskningsgruppen: Folkehelsearbeid.

Det søkes etter førsteamanuensis i helsevitenskap, innen fagområdet folkehelsearbeid generelt, og med spesiell kompetanse innen kvinne, barn og familiens helse. Den som ansettes bør ha god forståelse for epidemiologi, kvalitativ og kvantitativ forsknings design, vitenskapelig skriving, samt forståelse for ulike kunnskapsperspektiver innenfor folkehelsearbeid. Den som ansettes må kunne undervise i folkehelsearbeid, samt at det forventes at vedkommende deltar i videreutviklingen av fordypningsområdet.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsningsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk for å stryke fagområdet folkehelsearbeid. Den som ansettes må kunne forske på tema som er relevant for folkehelsearbeid. Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt inn i forskningsgruppen Folkehelsearbeid.

Stillingen har kontorsted i Bodø, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen utdanningens fagområde
 • Initiere og bidra i arbeidet med å søke om eksterne midler i forskningsprosjekter
 • Utvikling, organisering og gjennomføring av undervisning
 • Eksamen og sensurarbeid
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet folkehelsearbeid sammen med fakultetets andre ansatte
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Bidra i strategisk arbeid ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra relevant forskning og vitenskapelig publikasjon.
 • Erfaring med å designe og gjennomføre forskningsprosjekter og publikasjoner av funn i vitenskapelige tidsskrifter i det relevante fagområde.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå.
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet.
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng.
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk/skandinavisk og engelsk forventes innen ett år etter oppstart.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis.Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist: 04.02.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS