Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis / professor innen botanisk økologi

Søknadsfrist: 09.10.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

NMBU er bærekraftuniversitetet og vår visjon er: Kunnskap for livet.

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) skal være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling innenfor miljøvitenskap, naturforvaltning og grønn verdiskapning.

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/professor innen botanisk økologi.

MINA har som visjon å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling innenfor økologi og naturforvaltning. Vi er Norges ledende miljø innenfor feltbasert økologisk forskning og undervisning, og ønsker å befeste og utvide vår nisje innen feltbasert økologi. Stillingen knyttes til seksjon for økologi og naturforvaltning, som i dag har rundt 25 faste vitenskapelige medlemmer samt en rekke stipendiater og postdoktorer.

Studieprogrammet i økologi og naturforvaltning skårer høyt på studentenes nasjonale evaluering (Studiebarometeret), og vi ønsker med denne stillingen både å sørge for en sterk kunnskapsproduksjon samt å opprettholde den gode studiekvaliteten innen økologi og naturforvaltning.

Vi ønsker å ansette en person med solid bakgrunn i botanisk økologi og med god kjennskap til norsk (eventuelt skandinavisk) terrestrisk vegetasjon. Personen vi ser etter har en feltbasert forskningsprofil med karplanter, laver, moser eller sopp som studieobjekter.

Arbeidsoppgaver

Følgende arbeidsoppgaver er lagt til stillingen:

 • Ansvarlig for og undervise på emner med feltkursaktivitet og artskunnskap innen karplanter, laver, moser og sopp
 • Initiere, skaffe prosjektmidler og gjennomføre forskning
 • Publisere vitenskapelige artikler og formidle til allmenheten
 • Veilede master- og doktorgrads-studenter
 • Delta i utvikling av master- og doktorgrads-programmer
 • Delta i administrative oppgaver

Det er utarbeidet en betenkning for denne stillingen. For tilgang, se: https://www.nmbu.no/download/file/fid/45758

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav:

 • Undervisningskompetanse innen karplanter, laver, moser og sopp
 • Sterk vitenskapelig publikasjonsliste med høy kvalitet, relevans, og antall innenfor relevant fagfelt
 • Muntlig og skriftlig formidlingsevne på et skandinavisk språk

Følgende erfaring og kunnskap vektlegges:

 • Erfaring med veiledning på master- og doktorgradsnivå
 • Solid bakgrunn i statistiske metoder og bruk av R
 • Evne til å initiere, skaffe prosjektmidler og gjennomføre forskningsprosjekter
 • Erfaring fra laboratoriearbeid og instrumentbruk i felt og lab
 • Administrativ erfaring

Det kreves følgende personlige egenskaper/egnethet:

 • Solid arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å etablere kontakter og utvikle nettverk
 • Evne til å skape en hyggelig og produktiv atmosfære for studenter og kollegaer

Det kreves for førsteamanuensstillingen:

 • Doktorgrad innenfor aktuelt fagområde
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av
 • «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Det kreves for professorstillingen:

 • Professorkompetanse på vitenskapelig nivå og innen aktuelt fagområde, i samsvar med etablerte standarder
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av
 • «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisningserfaring på høyere og lavere grads nivå
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • Vitenskapelig ledererfaring, og evne til formidling, nettverk og samarbeid innen forskning og undervisning.

Helt unntaksvis kan en professor ansettes med forbehold om at kravet om dokumentert pedagogisk kompetanse oppfylles i løpet av to år.

Søkerne vil også bli evaluert i henhold til søkerens mål med hans/hennes fremtidige forskning og undervisning ved MINA. Personlig egnethet vil tillegges vekt.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542.400-741.300), eller stillingskode 1013 Professor, (ltr. 72-80) (NOK 667.200-813.400), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 09.10.2020

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe.

Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Eller NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som professor.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/03813(arkivnr.) til NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 09.10.2020.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS